Sermons

Summary: Ang Pista ni Cristo na Hari ay isang gawa ng pananampalataya.

Cristo, ang Hari ng Pag-ibig

Mateo 25: 31-46,

1 Corinto 15: 20-26,

1 Corinto 15:28 ,

Ezekiel 34: 11-12,

Ezequiel 34: 15-17.

Pagninilay

Minamahal na mga kapatid na babae,

Ang Pista ni Cristo na Hari ay isang gawa ng pananampalataya .

Ang Pista ng Kristo ang Hari ay hindi isang isyu para sa empirical na pag-verify para sa t siya maging hari ni Hesu Kristo .

Ang kasaysayan ng mundo ay fi aming bibigyan ed na may mga kuwento at mga paglalarawan ng mga hari, mga pagkahari, at kaharian.

Wala kaming hari o r reyna, prinsipe o prinsesa sa kasalukuyan upang makita ang kanilang pamumuhay, ang paraan ng y nakuha ang kapangyarihan at posisyon upang mamuno sa paglipas ng at ang paraan na sila ay itinatag ng kanilang sariling mga kaharian sa isang partikular na bahagi ng mundo sa kanilang lakas, karahasan at giyera.

Ang isang karaniwang denominador tungkol sa lahat ng mga kwentong ito ng hari at kaharian at impormasyon , ay ang mga hari at kaharian na tumataas at bumagsak sa ilang makasaysayang sandali at ang mga nakatayo pa rin ay nakalaan na tanggihan ng oras.

Alam nating sigurado na ang mga hari, kaharian at kaharian na iyon ay hindi para sa walang hanggan ngunit sa loob ng ilang taon.

Sa parehong oras, ang Kaharian ng Diyos ay walang hanggan at ang nagtatag ng Kaharian ng Diyos, si Jesucristo, ang Hari ng Pag-ibig, ay namamahala sa buong mundo kahit na makalipas ang dalawang libong taon sa pamamagitan ng Kanyang kapatawaran, awa, awa at pag-ibig sa paglilingkod.

Ang Kapistahan ni Cristo na Hari ay ipinahayag ni Papa Pius XI noong 1925 .

Ito ay isang sadyang tugon sa background sa pulitika kasunod ng World War I, kasama na ang pagtaas ng iba`t ibang mga diktador.

Ito ay isang pahayag na ang soberanya ay nakasalalay kay Kristo, hindi upang maalis sa amin ang politika ngunit sa halip ay aktibong salungatin ang bawat bakas ng kalupitan ng tao sa lupa .

Ang Pista ay hindi simpleng sinasabi sa amin na gamitin ang aming lakas para sa kabutihan; hinihiling na suriing muli natin ang likas na katangian ng kapangyarihan mismo.

Ang Kapistahan ni Cristo na Hari ay isa na nagbibigay sa akin ng labis na pag-isipan.

Si Jesus ay nagtuturo ng madalas tungkol sa Kaharian ng Diyos.

Personal kong natagpuan ang mga kwento tungkol sa mga hari na kamangha-manghang.

Ang Lumang Tipan ay may maraming mga ulat ng mga hari na naging patas, makatarungan, at malinaw na nakatuon sa kung ano ang pinakamahusay sa ikabubuti ng kanilang bayan.

Mayroon ding mga hari na nahuli sa kapangyarihan, naglingkod sa sarili, at hindi pinansin ang para sa kapakinabangan ng mga pinamunuan nila.

Ang mga epekto ng bawat isa sa mga istilo ng pamamahala na ito ay nagsasabi sa amin na ang hari na naglingkod sa kanyang bayan at nagtayo ng isang kaharian kung saan ang mga tao ay kinilala para sa kanilang dignidad at kabutihan ay umunlad, kahit na sa mga mahirap na panahon.

Ang self-serving king ay lumikha ng hidwaan, negatibo, at hindi pagkakasundo. Ang kawalang-tiwala, kahirapan, at kawalan ng pag-asa ay kulay ng buhay ng mga pinamunuan niya.

Sa kanyang aklat, comprehending Power sa Christian Social Ethics, Christine firer Hinze deliberates dalawang mga modelo ng mga socio-politikal na kapangyarihan : " kapangyarihan sa" isang d "kapangyarihang."

Ang unang modelo ng "kapangyarihan sa paglipas" : ay isang sapilitang lakas na maaaring makontrol ang mga desisyon ng iba.

Ang may hawak ng kuryente ay maaaring kumilos laban sa o sa kabila ng iba.

Sa gayon, ang diskarte na "power over" ay maaaring purihin o puntahan depende sa mga dulo kung saan ito pinapasukan.

Binigyang diin ni Jesus : "Ang aking kaharian ay hindi kabilang sa mundong ito."

Ang pangalawang modelo: "kapangyarihan sa."

Ang account ng kapangyarihan na ito ay nauugnay sa kakayahan ng mga tao na mapagtanto ang kanilang mga wakas sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isa't isa.

Nakatuon ito sa isang uri ng pagiging epektibo sa pagkakaisa.

Sa pagbibigay diin na ang H ay kaharian ay hindi kabilang sa mundong ito, bawat haps maaari nating sabihin na itinuring ni Hesus ang "kapangyarihan sa" sa halip na "kapangyarihan sa" .

Kahit na nakadirekta sa ikabubuti ng iba, ang pagpipilit na kapangyarihan ay tila kulang sa pagiging perpekto.

Ang pinarangalan na mga birtud : pananampalataya, awa, pag - ibig - mawala ang kanilang banal na karakter kapag pinilit ng isang panlabas na puwersa.

Sa kabilang banda, ang kapangyarihan sa diwa ng "kapangyarihan sa" ay nakikibahagi sa mga pakikipag-ugnay at sang-ayon sa banal na katuparan ng kalikasan ng isang tao.

Ang "Kapangyarihang" ay ipinapakita kapag ang mga marginalized, mahirap, outcast, downtrodden at tribal ay nagpapahayag ng kanilang pangangailangan para sa kanilang mga karapatan .

Ang "Power to" ay ipinapakita kapag mahirap , na nakaharap sa hindi mabilang na pananalakay , ay nagsama-sama at hinihiling ang paggalang at pagsasama dahil sa kanila.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion