Sermons

Summary: FIVE KEYS HOW TO EXPERIENCE TURNING POINTS IN OUR LIVES.

  Study Tools
  Study Tools

EXPERIENCING TURNING POINTS IN OUR LIVES

TEXT: MARK 10:46-52

THEME: SPIRITUAL AWAKENING

INTRO:

• What is your need?

o Healing

o Joy

o Peace

o Strength

o Financial

o Changes

o Restoration

o etc

• In the passage that we are going to meditate in the power of the Holy spirit

o Tingnan natin ang halim bawaT ng isang taong nagkaroon ng personal na engkwentro sa panginoon.

 Nakaranas siya ng kagalingan… restoration

 Nagresulta ito ng pagbabago sa kaniyang buhay

 Pagsunod

o Ano ba ang mga susi sa pagkakaroon ng turning point sa ating buhay pananamapalataya.

• STEPS TO HAVE SPIRITUAL TURNING POINT.

I. “WAKE UP”

• Sino si Bartimeo?

o Picture of a lost world

o Picture of a Christian that need restoration

• “WAKE UP” and realize that you have need that only God can give.

o “HOY GISING” – ANO BA ANG ISANG TAONG TULOG (PAGHAHAMBING SA ATING PANANAMPALATAYA)

 buhay pero hindi siya conscious sa kaniyang paligid

 wala siyang pakialam sa nangyayari sa kaniyang paligid

 kumikilos subalit pa-ikot-ikot na lang sa kaniyang kinalalagyan

 buhay pero hindi mo makausap

 buhay pero hindi nakakarinig

 puno ng panaginip

 wala siyang pakialam kung ano man ang kaniyang hitsura

• (kung siya man ay nakakahiya nang tingnan)

• kung tulo laway na

 hidi siya puwedeng uminom o kumain

o Sino ba ang kalimitang natatanggal sa trabaho? (iyong mga taong sa panahon ng trabaho ay natutulog)

o Sino ba ang kalimitang bumabagsak pag nakaupo (iyong nakaupong natutulog)

o Sino ba ang kalimitang umuuwi pagkatapos ng pananambahan pag araw ng linggo, tapos sasabiihin niya… “Hindi ako na-blessed”

 Sino pa kundi iyong mga tulog

• Kaya ang kailangan nating sabay-sabay na isigaw – “HOY GISING”

o HOY GISING – Hinog na ang anihin

o HOY GISING – MALAPIT NA ANG PAGDATING NG PANGINOON

o HOY GISING – tayo ay nasa mga huling panahon na.

• MULA SA ISANG LIMITADONG BUHAY… NAGISING SI BARTIMEO SA KANIYANG KALALAGAYAN…

o Nang malaman niya na si Hesus ay dumaraan sa lugar na iyon

o Siya ay sumigaw… “Hesus ANAK NI DAVID…. MAHABAG KA SA AKIN”

 Nagising siya sa katotohanan na mayroon siyang pangangailangan na si Hesus lamang ang may kapangyarihan na magbigay

 Nagising siya sa katotohanan na mayroon pang mas mainam na buhay kaysa mamalimos sa daan

• Na pwede siyang mabuhay na mayroong dignidad

• Na pwede siyang makalaya mula sa madilim na kulungang iyon na kaniyang kinasasasdlakan

 Nagising siya sa isang katotohanan na mayroong mas mainam na pwede niyang puntahan at galawan

• Kaysa sa tabing daan na kung saan kasama rin niya ang ibang pulubi na mayroong kapansanan katulad niya

o PAGIGING BULAG LARAWAN NG ISANG BUHAY NA PAIKOT-IKOT NA LAMANG

 Nagising siya sa katotohanan na mayroon siyang mas mainam na magagawa kaysa manghingi ng limos

• Bulag – larawan ng isang buhay na maramin limitasyon…. Pasanin…. alagain

• Nasayang na potensiya;

• Mga saying na talento

• Mga saying na kaloob

 Nagising siya siya sa katotohanan na meron pang mas mainam na direksiyon para sa kaniyang buhay

• Mas mabuting buhay

• Mas mainam na layunin

o PAGIGING BULAG ay larawan ng isang buhay na may litadong pagpapala (limited blessing)

o Nabubuhay lamang siya sa bigay ng iba

o Mamatay siya sa gutom kung walang magbibigay sa kaniya ng pagkain o limos

• APPLICATION:

o we must come to a point that we need to examine our lives before God

 Nasaan na ako sa aking paglilingkod, bilang isang kristiyano (HINDI ISYU KUNG GAANO KATAGAL KA NANG KRISTIYANO)

• Nararanasan ko pa ba ang apoy sa aking paglilingkod (o baka naman ang aking pananampalataya aya kasing lamig na ng ilong ng pusa)

• Gaano na katagal na tayo ay kristiyano

o O baka naman matagal na akong kristiyano subalit tampuhin pa rin ako

o Pusong mammon pa rin ako

o Sa halip na tagaakay na ako ay akayin pa ako

o Sa halip na tagapaglaga na ako ay alagain pa ako

o Sa halip na daluyan na ako ng pagpapala para sa church… pero ang nakakalungkot ako pa rin ang sanhi ng mga problema sa church

o Ako pari ang dahilan nang pagkakabaha-bahagi ng iglesia

o Matagal na akong kristiyano pero natitisod pa rin ako kapag ang mensahe ay tungkol sa tithes.

o “WAKE UP”

we need to ask God for His mercy

we need to wake up and take responsibility for our circumstances

we need to stop making excuses

we need to stop blaming others.

We need to ask God for us to have turning point… revival

• That for so long we are living an limited life

• In a limited territory

• That we are contented to live with a limited blessing

Ask forgiveness sa matagal na nating pagkakahimbing bilang mag-aani

Download Sermon With PRO View On One Page With PRO
Browse All Media

Related Media


Alive In Christ
SermonCentral
PowerPoint Template
Banner Over Me
SermonCentral
PowerPoint Template
Change Life
SermonCentral
PowerPoint Template
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion