Sermons

Summary: a challenge for a complete obedience. rebellion is the same as witchcraft.God longs for us to obet him.

HOW TO MEASURE YOUR OBEDIENCE

1. MEASURE YOUR OBEDIENCE BY HOW QUICKLY YOU OBEY.

Magbigay ng halimbawang angkop, tulad ng mga gawaing bahay,assignment sa school at mga utos ng magulang o ng ibang nakatatanda.

2. MEASURE YOUR OBEDIENCE BY HOW GLADLY YOU OBEY.

Masaya ka ba habang sumusunod o panay ang dabog? Di ba dapat masaya?

3. MEASURE YOUR OBEDIENCE BY HOW FAITHFULLY YOU OBEY.

Sumusunod ba tayo kahit di na nakikita nung nag uutos sa atin o kapag binabantayan lang tayo? Be faithful because they are counting on you.

4. MEASURE YOUR OBEDIENCE BY HOW HUMBLY YOU OBEY.

Kapag may ginagawa ka ba pinagyayabang mo? Di ba dapat kapag sumusunod tayo wag na nating ipagmalaki na tayo ang nakagawa non, be humble kasi nakikita naman ni Lord ang lahat diba?

5. MEASURE YOUR OBEDIENCE BY YOUR MOTIVE.

Ano ang motibo mo sa pagsunod? Para sumikat o maging bida?, o para mapansin?. Ang ating motibo sa pagsunod ang sinusukat hindi ang bagay na nagawa dahil sa pagsunod. Dapat malinis ang ating motibo diba?

6. MEASURE YOUR OBEDIENCE BY HOW TOTAL IT IS

Ang kalahating pagsunod ay katumbas na din ng hindi pagsunod. Para maipakita natin na tapat tayo sa ating pagsunod di ba dapat tinatapos natin?

Copy Sermon to Clipboard with PRO

Browse All Media

Related Media


Breaking Through
SermonCentral
PowerPoint Template
Growing In Grace
SermonCentral
PowerPoint Template
Journey Of Faith
SermonCentral
PowerPoint Template
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion