Sermons

Summary: Ikatlong Linggo sa Ordinaryong Oras.

Isang Daigdig na Dumadaan

Banal na kasulatan:

Marcos 1: 14-20,

Jonas 3: 1-5,

Jonas 3:10,

1 Corinto 7: 29-31.

Pagninilay

Mahal kong mga kapatid na babae,

Mayroon kaming isang teksto mula sa Ebanghelyo ayon kay Saint Mark (Marcos 1: 14-20) para sa aming pagmuni-muni ngayon:

"Matapos naaresto si John,

Nagpunta si Jesus sa Galilea na nagpahayag ng ebanghelyo ng Diyos:

"Ito ang oras ng katuparan.

Ang kaharian ng Diyos ay malapit na.

Magsisi, at maniwala sa ebanghelyo. ”

Pagdaan niya sa Dagat ng Galilea,

nakita niya si Sim at ang kanyang kapatid na si Andrew na nagtatapon ng kanilang mga lambat sa dagat;

sila ay mga mangingisda.

Sinabi sa kanila ni Jesus,

"Sumunod kayo sa akin, at gagawin kitang mga mangingisda ng mga tao."

Pagkatapos ay iniwan nila ang kanilang mga lambat at sinundan siya.

Lumayo siya nang medyo malayo pa

at nakita si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kapatid niyang si Juan.

Nasa isang bangka din sila na nag-aayos ng kanilang mga lambat.

Tapos tinawag niya sila.

Kaya't iniwan nila sa daong ang kanilang ama na si Zebedee

kasama ang mga tinanggap na tauhan at sinundan siya. "

Sinasalamin namin ang teksto na ito sa 4 na puntos:

1. Ang mundo ay isang dumadaan na katotohanan ...

Noong siya ay 40, ang tanyag na nobelista ng Bohemian at manunulat ng maikling kwento na si Franz Kafka (1883-1924), na hindi nag-asawa, ay naglalakad sa Steglitz Park sa Berlin, nang masulyapan niya ang isang batang babae na umiiyak ang mga mata dahil nawala sa kanya ang paborito manika

Hinanap nila ni Kafka ang manika nang hindi nagtagumpay.

Sinabi sa kanya ni Kafka na salubungin siya doon sa susunod na araw at muli silang titingnan.

Kinabukasan, nang hindi pa nila makita ang manika, binigyan ni Kafka ang batang babae ng isang liham na "isinulat" ng dol l.

Sinabi ng sulat, "Pakiusap huwag kang umiyak. Naglakbay na ako upang makita ang mundo. Isusulat ko sa iyo ang tungkol sa aking mga pakikipagsapalaran. "

Sa gayon nagsimula ang isang kwento na nagpatuloy sa sakit ng pagtatapos ng Kafka 's buhay.

Kapag magkita sila, binasa nang malakas ni Kafka ang kanyang maingat na binubuo ng mga halimaw na pakikipagsapalaran.

Sa wakas, binasa sa kanya ni Kafka ang isang liham ng kuwento na nagdala pabalik ng manika sa Berlin, at pagkatapos ay binigyan siya ng isang manika na binili niya.

"Hindi ito katulad ng aking manika," sabi niya.

Inabot sa kanya ni Kafka ang isa pang liham na nagpapaliwanag, "Ang aking mga paglalakbay, binago nila ako."

Niyakap ng dalaga ang bagong manika at inuwi ito.

Makalipas ang isang taon, namatay si Kafka.

Makalipas ang maraming taon, natagpuan ng dalaga ang isang liham sa panloob na bulsa ng damit ng manika.

Ang maliit na liham , sinabi, "Lahat ng mahal mo ay malamang na mawala, ngunit sa huli, ang pag-ibig ay babalik sa ibang paraan. "

Lahat ng mga tao ay naghahangad na maging isang bagay sa mundo.

Sinusubukan namin ang aming makakaya upang makamit ito sa pamamagitan ng aming mga talento, pagtuturo at pagsasanay sa aming mga karanasan, pag-aaral ng bagong kaalaman at iba pa.

Ngunit, lahat ay maaaring hindi makakuha ng mga pagkakataon.

Kung minsan t siya opportunit y dumating nang magkasama na hindi namin alam kung ano ang gagawin.

Lumalangoy kami kasama ang mundo habang tumatagal ang buhay.

Ang mundo ay hindi permanente.

Ito ay isang pansamantalang katotohanan.

Ito ay isang lumipas na katotohanan.

Ang bawat segundo ay nagdudulot ng pagiging bago sa bawat cell sa ating katawan at sa materyal at di-materyal na mga bagay.

Maaari tayong magplano.

Kami ay hindi alam kung ano humahawak bukas.

Kami ang pinakamatalik na kaibigan ngayon.

Ano na bukas

Hindi kami sigurado.

Ang isang bagay na permanente ay ang pag-ibig.

Mahal ng Diyos ang mundo at nilikha Niya ito ng maganda.

Mahal na mahal ng Diyos ang mundo kaya't ipinadala Niya ang Kanyang bugtong na Anak, si Jesucristo sa mundo.

Para sa amin na mga Kristiyano, ang pag-ibig ay permanente.

Tulad ng sinabi ni Saint John: Ang Diyos ay pag-ibig.

At ang pag-ibig ay dalisay.

Banal ang pag-ibig.

Maaari nating mawala ang lahat.

Hindi kami nawawalan ng pag-ibig ...

Oo, ang mundo ay isang dumadaan na katotohanan, sa kabila ng pag-ibig na iyon ay nananatiling pareho ...

Pag-ibig na nagkatawang-tao sa anyo ni Hesukristo.

Si Jesus ay kahapon, si Jesus ay ngayon at si Jesus ay magpakailanman pareho.

2. Tawag ng Diyos ay upang…

Tawag ng Diyos ay magmahal.

Pag-ibig sa pangalan ni Jesus.

Sapagkat, si Hesus ay pag-ibig.

Si Jesus ay Diyos.

Nabasa namin:

Tinawag ni Jesus sina Simon, Santiago at Juan.

Iniwan nila ang lahat na kanilang naiugnay at sinundan si Jesus upang mahalin ang mga mangingisda ng mga tao.

Hindi sila mga edukadong lalaki.

Nabuhay sila sa isang simpleng pamumuhay.

Malaki ang kanilang pananampalataya sa Diyos habang pumupunta sa pangingisda sa malalim na dagat araw-araw para sa kanilang kabuhayan.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion