Sermons

Summary: Pang-apat na Linggo sa Ordinaryong Oras.

Kapangyarihan, Awtoridad, at Pag-ibig

Banal na kasulatan:

Marcos 1:21-28.

Pagninilay

Mahal kong mga kapatid na babae,

" Nang magkagayo'y dumating sila sa Capernaum,

at sa araw ng Sabado ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo.

Ang mga tao ay namangha sa kanyang aral,

sapagkat tinuruan niya sila bilang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba.

Sa kanilang sinagoga ay may isang lalaking may maruming espiritu;

Sumigaw siya, "Ano ang gagawin mo sa amin, Jesus na Nazaret?

Dumating ka ba upang sirain kami?

Alam ko kung sino ka - ang Banal ng Diyos! "

Saway sa kanya ni Jesus at sinabi,

“ Tahimik! Lumabas ka sa kanya! "

Kinulayan siya ng karumaldumal na espiritu at may malakas na sigaw na lumabas sa kanya.

Ang lahat ay namangha at nagtanong sa isa't isa,

" Ano ito

Isang bagong katuruang may awtoridad.

Inuutusan niya kahit ang mga karumaldumal na espiritu at sinusunod nila siya. "

Ang kanyang katanyagan ay kumalat saan man sa buong rehiyon ng Galilea. "

Sinabi na:

' Kung nais mong mamuno sa mga tao sa paligid, kailangan mo lamang ng awtoridad ng pag-ibig;

Kailangan mo ng awtoridad ng kapangyarihan kapag nais mong saktan ang mga tao sa paligid. '

'Si Jesus ay nagturo sa kanila bilang isang may awtoridad ' ... Ano ang ginawa ni Jesus sa kanyang awtoridad?

Ginagamit ni Jesus ang kanyang awtoridad sa pagtuturo …

Mauunawaan natin si Jesus ' awtoridad sa dalawang pandama:

1. Pagtuturo na may awtoridad ng pag-ibig,

2. Pagtuturo na may awtoridad ng kapangyarihan, &

3. Hindi bilang S cribes .

1. Pagtuturo na may awtoridad ng pag-ibig:

Ang Misyon ni Hesus ay awtoridad ng pag-ibig.

Sa madaling salita, maaari nating ipahayag na ito ang kaharian ng pag-ibig.

Iyon ang dahilan, lumapit si Jesus sa bawat isa na may pagmamahal at awa.

Upang magkaroon ng awtoridad ng pag-ibig, kailangan nating tanggapin ang ating sarili nang buong puso.

Sa mga salita ni Hesus: ' Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. '

Sino ang mga kapit-bahay namin?

Lahat ng mga walang kapangyarihan, walang pagmamahal, malungkot, napapabayaan, mahirap, nalulungkot, nangangailangan, nagugutom, may sakit, sinapian ng mga materyal na demonyo, makasarili, walang pananampalataya, ulila, inabandona at iba pa.

Itinuro sa kanila ni Jesus na may awtoridad ng pag-ibig na maabot ang lahat ng ganitong uri ng mga tao.

Hindi siya nababagabag tungkol sa kanyang pangalan o katanyagan.

Ginagawa ng awtoridad ng pag-ibig ang lahat na maaaring makinabang sa iba pa.

Jesus ' kapangyarihan ng pag-ibig umabot sa maliit na mga bago sa lipunan.

Ipinakita sa atin ni Jesus na ikinalat natin ang kaharian ng Diyos , kapag gumawa tayo ng mabubuting gawa sa pag-ibig.

Ang mga kilos ay mabuting paraan upang turuan ang iba.

Itinuturo sa kanila ni Jesus na may awtoridad ng pag-ibig.

2. Pagtuturo na may awtoridad ng Lakas:

Gumagamit si Jesus ng awtoridad ng kapangyarihan upang paalisin ang mga demonyo ...

' Sinaway siya ni Jesus at sinabi,

“ Tahimik! Lumabas ka sa kanya! ” '

Nais ni Jesus na palayasin ang demonyo mula sa kanya.

Gumagamit si Hesus ng awtoridad ng kapangyarihan upang paalisin ang mga masasamang espiritu mula sa lipunan.

Jesus ' kapangyarihan ng kapangyarihan ay ginagamit upang himukin ang kasamaan ng anumang lipunan.

Si Jesus ay walang pagpapaubaya sa mga gawa ng diyablo na nakakasama sa ordinaryong tao at maliliit.

Ano ang isang magandang bagay ...

Jesus ' kapangyarihan ng kapangyarihan ay sinadya para sa diyablo ... hindi para sa kanyang mapagmahal na mga tao.

Ang mga tao ay pinamamahalaan ng pag-ibig.

Ang mga demonyo ay pinamamahalaan ng kapangyarihan.

Naging bahagi tayo ng diyablo kapag gumagamit tayo ng awtoridad ng kapangyarihan sa ating buhay upang saktan ang iba kaysa mahalin sila.

Sa halip, kailangan nating gamitin ang awtoridad ng kapangyarihan upang paalisin ang mga kasamaan mula sa sarili at sa lipunan.

Oo, mahal na mga kapatid na babae,

Itinuturo sa kanila ni Jesus na may awtoridad ng kapangyarihan.

Ang kapangyarihan ay diyablo.

Ang pag-ibig ay tao.

Mayroon kaming pag-ibig na pangalagaan ang sarili at ang iba.

Mayroon kaming kapangyarihan upang paalisin ang diablo mula sa sarili at sa iba.

3. Hindi tulad ng S cribe s:

Ang pagbabahagi ng nasasalamin sa itaas, hayaan mo akong pumunta sa karagdagang upang sumalamin sa iyo ... ang pangungusap, kung saan nabasa namin ang naibigay na teksto ng Ebanghelyo:

' Ang mga tao ay namangha sa kanyang aral,

sapagkat tinuruan niya sila bilang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. '

Sinasabi ng pangungusap: ' Tinuruan sila ni Jesus bilang isang may awtoridad at hindi bilang mga eskriba . '

Ang layunin ng Ebanghelyo ay dapat na hindi lamang upang ipaliwanag , magturo at mangaral sa mundo ngunit baguhin ang mundo .

Ang mga tao sa Capernaum ay nakatanggap ng sagradong tagubilin sa kanilang sinagoga tuwing Sabado.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
;