Sermons

Summary: Ang Banal na Trinity Linggo

kasama mo ako

Banal na kasulatan:

Matthew 28:16-20,

Psalm 33:12,

Romans 8:14-17.

Minamahal na mga kapatid na babae,

Makinig tayo sa teksto ng ebanghelyo para sa aming pagsasalamin sa Mahal na Araw ng Trinity.

Isang pagbasa mula sa banal na Ebanghelyo ayon kay Saint Mateo (Mateo 28:16-20):

'Ang labing-isang alagad ay nagpunta sa Galilea,

sa bundok kung saan iniutos sa kanila ni Jesus.

Nang makita siya ng lahat, sumamba sila, ngunit nag-alinlangan sila.

Pagkatapos lumapit si Jesus at sinabi sa kanila,

"Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa akin.

Pumunta, samakatuwid, at gumawa ng mga alagad ng lahat ng mga bansa,

bininyagan sila sa pangalan ng Ama,

at ng Anak, at ng Banal na Espiritu,

na nagtuturo sa kanila na sundin ang lahat ng iniutos ko sa iyo.

At narito, ako ay laging kasama mo, hanggang sa katapusan ng panahon. ''

Pagninilay

Ang teksto ng ebanghelyo ng araw na ito ay nagsisimula sa pagbanggit ng bilang.

Binabasa ito bilang 'labing-isang disipulo'.

Ano ang ibig sabihin nito

May katuturan ba sa atin bilang mga tagasunod ni Jesucristo?

Oo

Sapagkat, ang bawat salita sa banal na kasulatan ay may buong buhay.

Ang Salita ng Diyos ay aktibo at buhay.

Ito ay isang dalawang talim na tabak.

Hindi lamang ito nagbibigay sa amin ng isang mensahe tungkol sa nakaraan ngunit nagdadala din ng isang mensahe para sa aming napapanahong buhay, pamilya, lipunan at ng Simbahan.

Ano ito, kung gayon

Ipinahayag ng banal na kasulatan na mayroong labindalawang disipulo, na tinawag ni Hesu-Kristo matapos ang kanyang matinding dasal na makasama siya nang personal upang maipalabas.

Kung ito nga, bakit ang labing-isang disipulo lamang…

Ano ang nangyari sa isa?

Dahil, nabasa natin sa teksto ng ebanghelyo ngayon, ang labing-isang disipulo, kailangan nating magtanong kung ano ang nangyari sa isa.

Alam nating lahat ang sagot para sa tanong.

Alam nating lahat kung sino ang isang tao.

Mayroon din kaming kaalaman sa isa.

Sino ang isa kung gayon?

Si Hudas ito.

Alam natin na siya ay tinawag ni Jesucristo.

Pinakinggan niyang mabuti ang mensahe ni Hesus.

Gayunpaman, pinagkanulo niya si Jesus ng halik.

Bakit niya nagawa ang ginawa?

Maaari mong isipin na ngayon ay bibigyan ko ng katwiran ang aksyon ni Hudas.

Hindi.

Hindi ko gagawin iyon.

Mayroong salawikain sa Tamil, isa sa pinakalumang wika sa buong mundo.

Ganito ito: 'Kailangan mong uminom ng tubig kung kumain ka ng asin' (halos isinalin ko ang salawikain).

Ipinapahiwatig nito na ang bawat pagkilos ay may reaksyon.

Naharap ni Hudas ang kanyang sariling kahihinatnan ng kanyang ginawa.

Ang tadhana ba niya?

Bilang mga Kristiyano, mayroon tayong tadhana na makipag-isa sa ating Diyos, ang Ama , pagkamatay natin.

Samakatuwid, hindi ito isang kapalaran.

May layunin ba ito?

Oo, ito ay isang layunin.

Ang bawat kilos natin, may layunin.

Nilikha tayo ng Diyos na may isang layunin.

Ito ang aking matibay na paniniwala.

Hindi tayo narito nang walang layunin.

Narito kami na may isang layunin.

Kami ay ipinanganak sa isang partikular na rehiyon, wika, kultura, sistema ng paniniwala, pamilya na may isang layunin.

Ni pumili kami na maipanganak sa isang partikular na pamilya o piliin tayo ng pamilya.

Si Judas din ay ipinanganak para sa isang layunin.

Alam ito ni Jesucristo.

Alam niya ang lahat bago ang paglalang at pagkatapos ng paglikha ng mundo.

'Tunay na sinasabi ko sa iyo, ”si Jesus ay sumagot, “bago pa isilang si Abraham, ako na! ' (Juan 8:58).

Muli naming nabasa:

'Sa katunayan, ang mismong mga buhok ng iyong ulo ay nabilang na lahat' (Lucas 12: 7).

Nilikha ng Diyos ang bawat isa sa atin na may isang layunin.

Si Hudas ay nilikha din para sa isang layunin.

Inuulit ko na tayo rin ay nilikha para sa isang layunin.

Pangalawa, kailangan nating mapagtanto na ang ating hangarin sa mundo ay dapat magtapos isang araw.

Nakumpleto natin ang ating paglalakbay sa mundong ito na nagsisimula sa ating pagsilang at nagtatapos sa ating kamatayan na babalik sa Diyos, ang Ama.

May kapanganakan.

May pagkamatay.

Hindi maiiwasan.

Wala tayong magagawa.

Malaki ang naunlad ng agham.

Ngunit walang sagot kapag namatay tayo sa isang natural na mundo.

Ang pagbasa ng ebanghelyo ngayon ay kategorya na nagpapahiwatig ng isang mensahe kapag binabanggit nito ang tungkol sa 'labing-isang disipulo' lamang.

Oo, mahal na mga kapatid na babae,

May layunin si Hudas.

Kinumpleto niya ito.

Bumalik siya sa Diyos.

Ang ilan ay maaaring magtaltalan kung papaano bumalik si Hudas sa Diyos.

Bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Jesucristo, alam nating lahat…

Mapagpatawad ang Diyos.

Ang Diyos ay hindi nagpapakita ng anumang pagkiling.

Pantay-pantay ang pakikitungo ng Diyos sa bawat isa nang walang sariling kakayahan.

Narito tayo dahil sa Kanyang biyaya.

Ang buhay ay regalo.

Ito ay nakasalalay sa kung ano ang ginagawa natin sa ating regalong buhay.

Hindi naintindihan ni Hudas ang regalong buhay.

Sinamantala niya ito.

Ngunit, ang biyaya ng Diyos ay mapagbigay.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
;