Sermons

Summary: Gumawa tayo ng peligro nang walang takot at pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga peligro.

Kumuha ng Panganib Nang Walang Takot

Mateo 25: 14-30

Pagninilay

Mahal na mga kapatid na babae,

Ngayon ay mayroon tayong teksto mula sa Ebanghelyo ni Mateo (Mateo 25: 14-30) para sa aming pagsasalamin.

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito:

" Isang lalaki na naglalakbay

tinawag ang kanyang mga lingkod at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga pag-aari.

Sa isa ay binigyan niya ng limang talento; sa isa pa, dalawa; sa pangatlo, isa--

sa bawat isa ayon sa kanyang kakayahan.

Tapos umalis na siya.

Agad na ang tumanggap ng limang talento ay nagpunta at nakipagpalit sa kanila,

at gumawa ng isa pang lima.

Gayundin, ang tumanggap ng dalawa ay gumawa ng dalawa pa.

Ngunit ang lalaking tumanggap ng isa ay umalis at naghukay ng butas sa lupa

at inilibing ang pera ng kanyang panginoon.

" Matapos ang mahabang panahon

bumalik ang panginoon ng mga lingkod na iyon

at naayos ang mga account sa kanila.

Ang tumanggap ng limang talento ay lumapit

nagdadala ng karagdagang limang.

Sinabi niya, ' Guro, binigyan mo ako ng limang mga talento.

Kita n'yo, nakagawa pa ako ng lima. '

Sinabi sa kanya ng kanyang panginoon, 'Magaling, aking mabuti at tapat na lingkod.

Dahil ikaw ay tapat sa maliliit na bagay,

Bibigyan kita ng magagaling na responsibilidad.

Halika, ibahagi ang iyong mga master ' joy s. '

Nang magkagayo'y ang tumanggap ng dalawang talento ay lumapit din at nagsabi,

' Master, binigyan mo ako ng dalawang talento.

Kita n'yo, gumawa pa ako ng dalawa. '

Sinabi sa kanya ng kanyang panginoon, 'Magaling, aking mabuti at tapat na lingkod.

Dahil ikaw ay tapat sa maliliit na bagay,

Bibigyan kita ng magagaling na responsibilidad.

Halika, ibahagi ang iyong mga master ' joy s. '

Pagkatapos ang tumanggap ng isang talento ay lumapit at sinabi,

' Guro, alam kong ikaw ay isang mapang-akit na tao,

pag-aani kung saan hindi mo itinanim

at pagtitipon kung saan hindi ka nagkalat;

kaya't sa takot ay umalis ako at inilibing ang iyong talento sa lupa.

Eto na bumalik. '

Sinabi sa kanya ng kanyang panginoon sa pagsagot, ' Ikaw ay masama, tamad na lingkod!

Kaya alam mo na nag-aani ako kung saan hindi ako nagtatanim

at magtipon kung saan hindi ako nagkalat?

Hindi mo ba nalagay ang pera ko sa bangko

upang maibalik ko ito nang may interes sa aking pagbabalik?

Ngayon naman! Kunin ang talento sa kanya at ibigay sa may sampu.

Para sa lahat na mayroon,

m mineral ay bibigyan at siya ay yumayaman;

ngunit mula sa hindi,

kahit ang mayroon siya ay aagawin.

At itapon ang walang silbi na alipin na ito sa kadiliman sa labas,

kung saan magkakaroon ng panaghoy at paggiling ng ngipin. '”

Ang talinghaga ng mga talento ay sinabi sa mga alagad ni Jesucristo.

Ang talinghaga ay para sa lahat ng naniniwala kay Jesucristo bilang kanilang Tagapagligtas .

Ang parabula ay para sa lahat na patuloy na gumagawa nang walang anumang gantimpala.

Ang talinghaga ay para sa lahat na may pananalig sa kanilang mga responsibilidad.

Ang parabula ay para sa lahat na nangangako sa kanilang tungkulin.

Ang talinghaga ay para sa lahat na hindi sumuko sa kanilang mga kahinaan.

Ang talinghaga ay para sa lahat na hindi sumuko sa kanilang kinakatakutan.

Ang parabl e ay para sa lahat na may mga impossible upang makamit ang kanilang mga layunin.

Ang parabula ay para sa lahat na may hindi mabilang na mga posibilidad upang maabot ang kanilang mga hangarin sa buhay.

Ang parabula ay para sa lahat na may t h e pakiramdam ng pangangailangan ng madaliang pagkilos sa kanilang buhay.

Ang parabula ay para sa lahat na nangangarap ng isang malaking bagay.

Ang talinghaga ay para sa lahat na nagpatotoo nang positibo sa mga bagay na ito.

Ang parabula ay para sa lahat na humimok ng isang bagay na gumawa ng mabuti bago huli na ang lahat.

Ang parabula ay para sa lahat na nagsasabi ng isang makapangyarihang bagay upang mabago ang mundo.

Ang parabula ay para sa lahat na longs para sa K ingdom ng Diyos.

Parabula ay para sa lahat ng taong may sigasig t o ng evangelio ni Jesus sa isang n mailap mundo.

Ang talinghaga ay para sa lahat na may lakas ng loob na palayain ang mga taong mahirap, nakakulong (Luc. 4: 16-20).

Kami ay maaaring magkaroon ng maraming salamin s mula sa talinghaga ng t niya talento gaya ng aking nabanggit sa itaas .

Sa kabila ng lahat ng mga posibilidad na ito, nakatuon ako sa isang mahalagang aral lamang upang mamuno sa ating buhay sa pananampalataya kay Hesukristo mula sa talinghaga tungkol sa mga talento para sa mga disipulo ni Hesukristo (kasama ako) sa mundong ito pagkatapos ng katotohanan.

Ang aralin ay: ' Kumuha ng Panganib Nang Walang Takot ' .

Para rito, Gusto kong ikuwento ang isang kamakailang kuwento ng isang walang takot na disipulo, sino ang isang mandirigma para sa ni Jharkhand (isa sa mga Indian estado) Adivasis ( tribals ), Ama Stan Swamy , isang Heswita, naaresto para sa kanyang di-umano'y papel sa Bhima Koregaon kaso ng karahasan, naalala ng mga kapantay bilang isang taong nagtatrabaho upang maiangat ang mga marginalized sa kabila ng pakikibaka niya sa sakit na Parkinson.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Browse All Media

Related Media


Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion