Sermons

Summary: IKAANIM NA LINGGO NG EASTER

Mga nagmamahal sa Diyos

Banal na kasulatan:

Juan 15:9-17

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad:

"Tulad ng pagmamahal sa akin ng Ama, ganoon din kita kamahal.

Manatili sa aking mahal.

Kung susundin mo ang aking mga utos, mananatili ka sa aking pag-ibig,

tulad ng aking pagsunod sa mga utos ng aking Ama

at manatili sa kanyang pag-ibig.

"Sinabi ko ito sa iyo upang ang kagalakan ko ay sumainyo

at ang iyong kagalakan ay maaaring maging kumpleto.

Ito ang aking utos: mahalin ang isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa iyo.

Walang sinumang may higit na pagmamahal kaysa dito,

upang ihiga ang isa 'buhay para sa isang kaibigan.

Kaibigan kita kung gagawin mo ang iniuutos ko sa iyo.

Hindi na kita tinawag na alipin,

sapagkat hindi alam ng isang alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon.

Tinawag kitang mga kaibigan,

sapagkat sinabi ko sa iyo ang lahat ng narinig ko mula sa aking Ama.

Hindi ikaw ang pumili sa akin, ngunit ako ang pumili sa iyo

at hinirang ka upang pumunta at mamunga na mananatili,

upang ang anumang hingin mo sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa iyo.

Iniuutos ko sa iyo: mahalin ang isa't isa. "

Pagninilay

Ang pangunahing tema ng teksto sa itaas ay 'mahalin ang isa't isa'.

Malinaw na inilarawan ni Jesus kung ano ang ibig sabihin nito nang sabihin niya: mahalin ang isa't isa.

Ang pag-ibig na mahalaga para kay Hesus at sa kanyang pagtuturo.

Bakit kailangan nating magmahal?

Kailangan nating magmahal dahil pinili tayo.

Kailangan nating magmahal dahil kaibigan natin siya.

Kailangan nating magmahal sapagkat ito ay Diyos 'utos s.

Kailangan nating magmahal dahil nagbubunga tayo nito saan man tayo magpunta at mangaral ng Diyos 's pag-ibig.

1. Pinili Kami:

Pinili ba natin si Hesus?

Hindi.

Hindi pa kami.

Pinili tayo ni Hesus.

Bakit tayo ang pinili niya?

Pinili niya tayo upang maitalaga para sa Diyos 's trabaho.

Ano ang Diyos 's trabaho?

Diyos 'Ang gawain ay upang maabot ang bawat isa sa kanilang pangangailangan (Lukas 10:25-37).

Hindi tayo pinili para sa ating sariling kaluwalhatian.

Hindi kami napili para sa katanyagan.

Hindi tayo napili upang maging sikat.

Pinili tayong maging kaibigan niya.

2. Kami ang kanyang mga kaibigan:

Malinaw na sinabi ni Jesus na hindi tayo alipin.

Ang pag-uugaling alipin ay lumilikha ng pag-uugali na nagmumula.

Ang aming napiling buhay ay nagiging buong araw at gabing nagbulung-bulungan at nagrereklamo tungkol sa ating buhay at sa iba .buhay.

Hindi tayo malaya.

Nakadena kami ng aming kaisipang alipin.

Naririnig natin ngunit hindi tayo nakikinig sa master.

Samakatuwid, ang aming pag-ibig ay naging isang poot.

Hindi tayo napili para sa poot.

Pinili tayo para sa pag-ibig.

Pinili tayong maging kaibigan niya.

Paano maging kaibigan?

Ang isang kaibigan ay ang nakakakilala sa atin.

Ang isang kaibigan ay ang nakakaintindi sa atin.

Ang isang kaibigan ay ang sumusuporta sa amin.

Ang isang kaibigan ay ang nagmamalasakit sa atin.

Ang isang kaibigan ay ang hindi kailanman sinabi na hindi.

Ang isang kaibigan ay ang tumayo kasama namin.

Ang kaibigan ay ang nag-uudyok sa atin.

Ang kaibigan ay ang agad na nagpapatawad.

Ang isang kaibigan ay ang nagsasabi ng paumanhin, kaagad pagkatapos ng mga laban.

Ang isang kaibigan ay ang walang kaakuhan.

Ang kaibigan ay ang walang pagkainggit.

Ang kaibigan ay ang walang pormalidad.

Ang kaibigan ay ang kusang nagkakaugnay.

Kaya, si Hesus ay nangangahulugang higit pa sa sinabi ko sa itaas nang sabihin niyang kaibigan niya tayo.

Pinili tayo ni Jesus bilang kaibigan.

Kung gayon, hindi lamang ito isang saradong paksa.

Ito ay isang pangako at isang utos.

3. Ito ay Diyos 'utos:

Si Adan ay Diyos 'unang kaibigan sa hardin ng eden.

Wala siyang pangako para sa Diyos 'utos s.

Sinira niya ang relasyon sa Diyos bilang isang kaibigan.

Binago ni Jesus ang pagkakaibigan sa Diyos sa pamamagitan ng pagpili sa atin na sundin ang Diyos 'utos sa ating buhay bilang magkaibigan.

Ito ay isang pagbabago.

Ito ay isang bagong buhay.

Ito ay isang nabuhay na karanasan para sa ating lahat.

Ang aming kaibigan, si Jesucristo ay hindi sumuko.

Patuloy siya sa pagmamahal niya.

Nais niyang sundin natin ang Diyos 'utos s.

Ang utos ay: pagmamahal sa isa't isa.

Ang pag-ibig na ito ay hindi isang bagay na kakaiba.

Naranasan natin sa ating buhay.

Kailangan nating ibahagi ang pagmamahal na ito sa isa't isa.

Ito ay isang utos na may pangako.

At ang mga kaibigan lamang ang maaaring gawin ito nang tapat nang walang anumang inaasahan.

Minamahal na mga kapatid na babae,

Napili tayo bilang mga kaibigan upang maipadala bilang mga nagmamahal sa Diyos na magbunga ng Banal na Espiritu sa ating buhay.

Mabuhay ang Puso ni Hesus sa puso ng lahat. Amen …

Copy Sermon to Clipboard with PRO

Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
using System; using System.Web; using System.IO; ;