Sermons

Summary: This is a tagalog sermon. Use your gifts for the ministry. You are for God’s service.

  Study Tools
  Study Tools

Purpose Driven Life Message

MINISTRY: You Are Shaped for Serving God

Sermon Manuscript

A Blessed Mother’s Day sa lahat ng mga nanay. Lalo na sa aking pinakamamahal na ina na nasa Los Baños, Laguna ngayon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat ganun din na sa mga bisita natin at sa mga kasama sa PDL. Tayo po ay nasa pang-limang parte sa ating pong 40 Days of Purpose Campaign. Makikita po ninyo sa inyong kaliwang bahagi ang pagkakasunod niyan. Tayo po muna’y magreview ng mga napag-aralan natin noong nakaraan. Ang una po ay yung introduction na “What On Earth Am I Here For?” (Ptr. Beni); tapos po ay “Worship” (Bro. Sonny); “Fellowship” (Bro. Mike) at “Discipleship” (Ptr. Let). Ngayon po ay ating matutunghayan ang ating pang-apat na layunin. At ito po ay tinatawag na “MINISTRY” kung sa Tagalog po ay “PAGLILINGKOD/ SERBISYO/ PAGSISILBI/ MINISTERYO.” Ano po ang pang-apat nating layunin? MINISTRY. Tayo ay Hinubog Upang Maglingkod. Ang iyong katabi ay Hinubog Upang Maglingkod. Ako ay Hinubog Upang Maglingkod. Tayong lahat ay Hinubog Upang Maglingkod.

Noong kapanahunan pa nila Kuya Sonny ay sikat na sikat si Elvis Presley (ngayon po ay kilala nalang siya sa pangalan). Noong siya po ay namatay mahigit 20 taon naging number 1 and kanyang album na “Greatest Hits of Elvis.” (Baka nga ang iba sa atin ay meron pang ganitong plaka). Ngunit sabi ng kanyang mga kaibigan siya raw ay namatay ng “walang kaganapan” (unfulfilled) at “malungkot” (unhappy). Siya ay namatay sa sobrang katabaan at drug addiction. Sabi ng kanyang asawa na si Priscilla, hindi niya raw nalaman kung para saan siya nilikha o ano ang kadahilanan niya dito sa lupa. “He thought he was here for a reason, maybe to preach, maybe to serve, to save, to care for people. That agonizing desire was always with him and he knew he wasn’t fulfilling it.” Kaya’t aakyat siya ng entablado at hindi niya muna iisipin iyon. Samakatuwid, siya ay lito, ligaw at di-ganap. Ang kanyang katagumpayan sa harap ng maraming tao ay isa lamang kahungkagan sa kanyang sarili at sa harap ng Panginoon. Ang aking panalangin ay walang matulad sa atin kay Elvis. Nais mo bang sundin ang Panginoon at ang kanyang plano sa buhay mo?

Ating basahin ang mga sumusunod na talata mula sa Biblia.

Efeso 2:10 “Nilalang tayo ng Diyos at binigyan ng bagong buhay kay Cristo Jesus para tayo makagawa ng kabutihan, ayon sa matagal na Niyang balak.” (Ang Salita ng Buhay)

We are made to make a contribution, not just to consume. What matters is not how long you live , but how you live. Not the duration of life , but the donation of your life. The Bible says we are created to serve, saved to serve, gifted to serve and shaped to serve.

Syempre kung tayo ay bibigyan ng gawain kasama doon ang kakayahang gawin ang gawain na ibinigay sa atin. Hindi Niya tayo bibigyan ng gawaian hangga’t hindi Niya muna tayo binibigyan ng gamit at kakayahan.

Job 10:8 “Ang iyong mga kamay ang humugis at gumawa sa akin…” (ABAB)

“Your hands ¬shaped me and made me…” (NIV)

Ang Diyos ay nagbigay ng limang bagay- S.H.A.P.E. Spiritual Gifts, Heart, Abilities, Personality and Experiences. Sino sa atin ang may kaparehong-kaparehong personalidad, abilidad, karanasan. (Kay Kuya Mike, sino nakakaalam na gagamitin pala ng Diyos ang “Nihonggo” sa ministeryo, Si Ptr. Beni, mga scientific terms sa paghahalaman). Ang mga ito ay sadyang iba’t iba sapagkat kasama ito sa plano ng Maykapal upang magamit sa oras ng gustuhin ng Panginoon. Anu-ano ang mga SHAPE mo? Handa ka bang pagamit sa Panginoon?

Download Sermon With PRO View On One Page With PRO
Browse All Media

Related Media


Ministry Blueprint
SermonCentral
PowerPoint Template
Standing Alone
SermonCentral
PowerPoint Template
The Calling Of God
SermonCentral
PowerPoint Template
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion