Sermons

Summary: This Sermon is in Samoan language People are Happy and have Peace in their lives. WHY?

E mo le toatele o tagata, o le sailiga o le fiafia o se mea lea ua latou faia i le olaga atoa. O nisi ua na o se vaega o taimi o o latou olaga e maua ai le fiafia. A e o le tulaga mautinoa, o le fiafia loloto, tuutuu loloa, e le maua lea i ni mea ua maua, o se siosiomiaga o ni mea tutupu, atoa foi ma ni tagata e mafuta i ai. Ua mafua ona faapea, ona o mea e mafai ona tuai ma mavae, e fesuisuia’i foi siosiomiaga o mea tutupu, ma e mafai foi ona faa’ole’ole tagata ma ola tau faalata, e oo lava i le tiaina ma tuua i tatou.

O tagata Fiafia

Ona o i tatou o tagata ua i ai le faamoemoe, o lo tatou olioli la e faavae i luga o se tasi e sili atu i lo i tatou. O ia lea, “e le liu o ananafi, o le aso, e oo lava i le faavavau” (Eperu 13:8). Ua manino ona faailoa mai e le Tusi Paia, o le fiafia e le maua mai lea i lo tatou vaai ifo i o tatou lava manaoga, a e o le vaai atu ma tali i manaoga o isi tagata. E pei ona faailoa mai e le aposetolo “Ia tumau le fealofani o le au uso….Aua le galo le alofa i tagata ese….Ia manatua e ua noanoatia….ia manatua foi e ua agaleagaina….Ia lelei le faiava i tagata uma….Ia aunoa a outou amio ma le matapeapea; ia gata ia o outou manao i mea ua ia te outou… Ou te le tuua lava oe, ou te le tuulafaoai lava ia te oe” (Eperu 13:1-5)

O loo tumu le Tusi Paia, i folafolaga e faamanatu mai ai le taua o le faatuatua i le Atua ma talia lana fuafuaga mo le maua o le fiafia e tumau. “Amuia le tagata o ia le Atua o Iakopo e fai mona fesoasoani; o i ai lona faamoemoe ia Ieova lona Atua….E faatutusa’oina e Ieova i e faano’uno’u; e alofa Ieova i e amiotonu.” (Salamo 146:5-8)

Ae faapefea la pe a fetaia’i ma tulaga e oo mai ai le le fiafia, atoa ai ma lagona o le leai o se faamoemoe? Ua faailoa mai e Iopu le tali pe a aafia le tagata i tulaga e le fiafia ai. “Faauta mai, amuia le tagata ua aoaiina e le Atua; o le mea lea aua e te ta’ufaatauvaaina ai aoaiga a Le ona le malosi uma lava. Aua o ia na te faatigaina, o ia foi na te fusia, o ia e manua ai, o ona aao foi e fofo ai.” (Iopu 5:17-18).

O le fiafia moni e sili atu nai lo fiafiaga ma le faamalieina o tu’inanauga. Aua o se lagona loloto tuutuu loloa, e mafua mai i le iloa lelei o lo tatou taunuuga e faavavau ona o le Atua o ia e sili atu i lo i tatou. E ao ona tatou faalagolago ia Iesu, “ma ia vaavaai atu ia Iesu o le na te ta’ita’iina ma le na te faaatoatoaina le faatuatua, o le na onosai i le satauro, na faatauvaaia te i le ma, ona o le olioli sa tuu i ona luma, ua nofo foi o ia i le itu taumatau o le nofoalii o le Atua.” (Eperu 12:2)

O tagata ua i ai le Filemu

E pei foi le filemu o le fiafia, ua auga tupulaga o sailia pea e tagata, peitai o nei sailiga e tele ina le faamanuiaina. I ni suesuega na faia ua ripotia ua mafai ona tusitusia le tusa ai ma le 3,530 tausaga o le tala faasolopito, e na o le 286 tausaga mai nei tausaga e tele o loo faamauina na maua ai se filemu. E le gata i lea e 8,000 maliega na faia mo se filemu, ae na le faamautuina. O nei vaaiga o le leai o se filemu i le lalolagi, ua faapena ona aafia ai foi ma aiga i atunuu uma. O le ala lea o le maualuga o fuainumera o aiga malepelepe, o ulugalii tetea, o sauaga, o le mativa, o le soli tulafono, o le pule i le ola, ma e oo mai ai se lagona e i ai ea se filemu.

E tusa ai ma le faauigaina e se tasi lolomi fefiloi o le upu filemu, o loo faapea mai ai o le saoloto lea mai le vevesi, atoa ai ma uiga toamalie. O le filemu toamalie, lea na manaomia e le au soo i le taimi na tulai mai ai le afa, ma na vavao ai e lesu le matagi ma faapea atu “Faalologo ia”. (Mareko 4:39)

E aumaia e Iesu le Filemu

O Iesu o ia lea na te aumaia le filemu i ai tatou. O ia o le “Alii o le Filemu (Isaia 9:6) Peitai e pei lava tagata na soifua i taimi o Iesu o i tatou, e sese lo tatou faauigaina o le upu filemu. E mo tausaga e tele na manatu ai lava tagata Iutaia o le a aumaia e le Mesia le tamaoaiga, le mamalu i lo latou malo e pei ona sa i ai i le taimi o le tupu o Tavita ma Solomona.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion