Sermons

Summary: Ang Pangalawang Linggo ng Adbiyento.

Paghanap ng Diyos sa Amin

Banal na kasulatan:

Isaias 40: 1-5,

Isaias 40: 9-11,

2 Pedro 3: 8-15,

Marcos 1: 1-8.

Pagninilay

Minamahal na mga kapatid na babae,

Simulan natin ang ating pagsasalamin sa pakikinig sa Ebanghelyo ayon kay Marcos (Marcos1: 1-18):

“ Ang pasimula ng ebanghelyo ni Jesucristo na Anak ng Diyos.

Tulad ng nasusulat sa Propeta na si Isaias:

Narito, sinusugo ko ang aking messenger sa unahan mo; ihahanda niya ang iyong daan. Isang tinig ng sumisigaw sa disyerto: “ Ihanda ang daan ng Panginoon, ituwid ang kanyang mga landas. "

Si Juan Bautista ay nagpakita sa disyerto

na nagpapahayag ng bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan.

Ang mga tao sa buong kanayunan ng Judean

at lahat ng mga naninirahan sa Jerusalem

ay palabas sa kanya

at siya'y bininyagan sa Ilog Jordan

habang kinikilala nila ang kanilang mga kasalanan.

Si Juan ay nakasuot ng camel 's buhok ,

na may isang sinturon na katad sa kanyang baywang.

Pinakain niya ang mga balang at ligaw na pulot.

At ito ang ipinahayag niya:

"Ang isang mas makapangyarihan kaysa sa akin ay susunod sa akin.

Hindi ako karapat- dapat na yumuko at paluwagin ang tali ng kanyang sandalyas.

Bininyagan kita ng tubig;

siya ay magbinyag sa iyo ang Banal na Espiritu. ” ”

Nasa ikalawang Linggo kami ng panahon ng advent at mayroon kaming isang teksto na may kamangha-manghang kahulugan sa aming buhay.

Upang i-highlight ang isang ilang napadala ences para sa aming mga salamin ... pupunta tayo sa pamamagitan ng isa sa pamamagitan ng isa.

1. Pagpapadala:

" Narito, sinusugo ko ang aking sugo na mauuna sa iyo; ihahanda niya ang iyong daan. Isang tinig ng sumisigaw sa disyerto: “ Ihanda ang daan ng Panginoon, ituwid ang kanyang mga landas. "

Ang pagpapadala ay ang unang highlight ng pagsasalamin.

Naglalaman ito ng isang hanay ng mga katanungan at sagot para sa amin na tumutulong sa aming pagninilay at paghahanda ng tamang paraan ng pamumuhay sa mundong ito ng Kanyang biyaya.

May mga katanungan at sagot …

Sino ang nagpapadala?

Diyos ito, pinapapunta tayo sa mundo.

Paano tayo pinapadala ng Diyos?

Pinapadala tayo ng Diyos bilang Kanyang mga messenger.

Kailan tayo pinapadala ng Diyos?

Inauna tayo ng Diyos sa Kanya.

Sa madaling salita, ipinapadala tayo ng Diyos bago Siya mismo dumating.

Bakit tayo pinapadala ng Diyos?

Pinapadalhan tayo ng Diyos upang ihanda ang Kanyang landas.

Samakatuwid, kami ay ipinadala bilang mga messenger na nauna sa Kanya upang ihanda ang Kanyang landas.

2. disyerto:

Saan ang hinahanda namin ang Kanyang mga landas?

Inihahanda namin ang Kanyang landas sa disyerto.

Ano ang disyerto?

Ang disyerto ay ang engkwentro sa pagitan ng Diyos at ng tao habang naiintindihan natin ang biblicall y.

Ang pagpunta sa disyerto ay iwanan ang normal na mga problema sa buhay na madalas nating umasa.

Ang mga ganitong problema sa buhay na madalas nating makita sa ating trabaho, sa ating mga relasyon at sa ating nakagawiang mga relihiyosong kasanayan .

Hindi gaanong magagawa ang Diyos sa atin hangga't umaasa tayo at nagtitiwala sa mga bagay na ito bilang mga unang bagay na nagbibigay kahulugan sa ating buhay.

Kapag ang puso ay puno walang taong makalalapit sa ating hear t s hindi kahit Diyos.

Kailangan nating bitawan muna kung ano ang hawak natin upang yakapin ang Diyos.

Ang aming responsibilidad ay upang alisan ng laman ang ating mga sarili mula sa wha t hawakan namin, kaya na ang Diyos ay maaaring yakapin tayo ng Kanyang presensya.

Ang pagpapaalam na ito ay sinasagisag ng isang paglalakbay patungo sa baog na disyerto.

Tulad ng nasabi namin nang mas maaga, ang disyerto ay dumating upang mangahulugan ng isang lugar ng pakikipagtagpo sa Diyos.

Ito ay sa disyerto na ang mga tao ng aking srael sinalubong ng Dios na matutunan ang mga paraan ng Diyos bago sila Beco akin G od ' s sariling mga tao at naging Dios ang kanilang Panginoon .

Una, sila bitawan f ang kanilang sariling kaginhawahan.

Hindi ito madali.

Ito ay mahirap.

Kailangan nito ng disiplina.

Hinihingi nito ang pagsasama ng buhay.

Kapag ginawa natin ito, sinisimulan nating mapagtanto ang ating kahalagahan bilang nilikha ng Diyos, ibig sabihin ng pagpapadala, responsibilidad ng isang messenger at kahalagahan ng pagbabago ng ating mga daan patungo sa Kanyang landas , tulad ng ginugol ni Jesus ng 40 araw at gabi sa disyerto bago ipalagay sa publiko ministeryo upang matuklasan at mapalalim ang kanyang personal na ugnayan sa Diyos.

Ito ay isang oras para sa paghahanda.

Sa parehong paraan, sa pamamagitan ng pagtawag sa mga tao ng Israel sa disyerto, tinawag sila ni Joh n na palayain ang kanilang maling pag-asa at seguridad.

3. Pag-asa:

Ito ay isang panahon ng pag-aaral para sa mga tao na umasa at magtiwala sa Diyos lamang.

Sa nakalipas na ilang buwan kami ay nakatira sa ang uncertainties sa aming mga buhay, nawalan ng trabaho, financial krisis, ang kamatayan ng ating mga mahal sa buhay ... at kami ay sabik sa hinaharap sa unang wave at ang pangalawang wave.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion