Sermons

Summary: Ano ang Purposeful-Faith? (makabuluhang pananampalataya) Makabuluhang pananampalataya, Ay hindi patungkol sa ating sarili. What can I gain? What can I have? What can I receive? What blessing I have? It’s all about for God and Others.. Nothing for us actually.

9-27-20 Purposeful Faith – (Makabuluhang Pananampalataya) (Part4)

Introduction:

Ano ang Purposeful-Faith? (makabuluhang pananampalataya)

Makabuluhang pananampalataya, Ay hindi patungkol sa ating sarili.

What can I gain? What can I have? What can I receive? What blessing I have?

It’s all about for God and Others.. Nothing for us actually.

Eto yung tamang Tanong:

What can I Give God? What can I contribute? How can I glorify God?

How can I contribute to the expansion of His Kingdom, to spreading out of the Gospel so that many will come to know Jesus?

How can I serve the living God? How can I serve other people?

When Jesus obeyed God the Father, to be the Sin-offering for mankind(tayo na hindi karapat-dapat ng pag-alayan ng buhay), for you, for me, for us, He obeyed not for his purpose, but for the Father’s purpose.

And He was honored by God, God gave Him the name above every name. (Pinarangalan siya ng Diyos, binigyan sya ng Pangalan pinaka mataas sa lahat, at lahat ng nilalang ay luluhod sa Kanya.)

Dahil ginawa ni Jesu-Kristo ang layunin ng Diyos sa Kanyang buhay.

Purposeful-Faith brings about purposeful living…

(Ang makabuluhang pananampalataya ay nagbibigay ng makabuluhang pamumuhay)

Nagpapatuloy tayo sa pananampalataya, kasi natutunan nating mahalin si Jesu-Kristo , at natututo tayong maging taga-sunod o disciple ni Kristo… duon nagsimula ang ating makabuluhang pananampalataya.

Discussion:

Purposeful-Faith (makabuluhang pananampalataya) ay:

1. Has God-centered life – nakasentro sa Diyos ang buhay o pamumuhay mo.

Our heart and mind is directly connected to God.

“God-centered” refers to the one true God revealed in the Bible and manifested in the person of Jesus Christ

Ecclesiastes 12:13-14 13 Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi: Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. 14 Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos.

Kilala mo ba ang iyong Tagapagligtas? Si Jesus-Kristo na Panginoon.

Nakikipag ugnayan ka ba sa iyong Tagapagligtas? Relationship matters, Prayer life, devotional life.

Yun isang tao na laging hinahanap ang kalooban ng Diyos sa buhay Niya. Dahil madali lang Siyang masumpungan…

Jeremiah 29:13 13 Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan; kung buong puso ninyo akong hahanapin.

Illus. : Consider an object, nakatali sa Kanyang dulo, kapag ito ay pinaikot, ito ay iikot lang ng iikot, sa kanyang Sentro. (In Physics, there is what is called Centrifugal Force)

Bawat tao , ay may tinatawag na sentro ng Buhay na iniikutan. Dapat sa totoong Kristyano, nakasumpong ng Relationship kay Jesus, si Jesus lang ang maging sentro ng ating buhay.

Kapatid saan umiikot ang buhay mo?

Sa trabaho mo ba? Sa negosyo mo? sa Entertainment? Movie, Games, Sports

Sa family mo lang ba? Sa Bahay mo lang ba? Sa Asawa mo lang ba ? sa mga anak mo?

Sa mga Apo mo? Sa pag-aaral mo?

Nasaan ang Diyos sa mga concerns ng life mo?

Nasa una o nasa huli?

Kapag nag-pe-fail ka lang ba, naaalala mo si Lord?

O bago mo pa gawin ang isang bagay, nagconsult ka na kay Lord?

Ano ang God-centered person or life?

1. A God-centered person has found that the pursuit of God is life’s highest calling

Nasumpungan niya na ang paghahanap sa Diyos ang pinaka-mataas na Gawain ng buhay niya.

2. The Word of God is his lifeline

Ang salita ng Diyos ang kanyang buhay

3. Sa personalidad nya ay nababanaag ang “Bunga ng Banal na Espiritu” in Galatians 5:22

“love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness and self-control”

4. Hindi inuuna ang sarili kundi si Jesu-Kristo at ang Panginoong Diyos sa buhay nya.

God-centered person desires to seek God, Love God, serve God, please God

Motivated by Love, not by fear, guilt or out of Traditions

2. Living a life in God’s Purpose (Namumuhay ng isang buhay sa layunin ng Diyos)

Sa Kanyang book na “Purpose Driven Life”, si Rick Warren po ay naglahad ng Bibilical na panulat, at makabuluhang panulat kung paano, ma-discover ang buhay sang–ayon sa Pinlano ng Diyos sa iyo.

Isang buhay na kasiya-siya, makabuluhan at may maka-Diyos na pang-unawa sa mga nangyayari sa ating pamumuhay Kristyano…

Kung maaari mong basahin yang Libro na iyan… meron din po akong PDF file, message nyo lang po ako, kung interesado kayo.

It’s a 40-days reading consistently. Unawain ito at iapply sa buhay.

Ngayon , ang Mabuhay sa Layunin ng Diyos ay isang maka-Diyos na karunungan…

Aplikasyon ng Buhay pananampalataya natin sa bawat araw…

Ang dalangin ko po nahanap nyo na ang dahilan ng inyong Buhay sa Panginoon.

It is something personal, and spiritual as well.

Matatagpuan mo lang ang mga sagot sa tanong ng iyong sarili, kapag nagbabad tayo sa Salita ng Diyos, at pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng Pananalangin at ng Banal na Espiritu na sumasaatin…

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion