Sermons

Summary: Ang pagsasalamin ay nasa biyaya ng kapatawaran ng Diyos.

Sackcloth sa Ashes

Mateo 18:21-35,

Lucas 17:4,

Rom ans 14:7-9,

Jonas 3:5-7,

Jonas 3:9,

Jonas 3:10,

1 Samuel 16:7,

Awit 30:11,

Genesis 4:24.

Pagninilay

Minamahal na mga kapatid na babae,

Pakinggan natin ngayon ang Ebanghelyo ni Mateo (Mateo 18:21-35):

"Pagkatapos ay papalapit si Pedro ay tinanong siya,

"Panginoon, kung ang aking kapatid ay nagkakasala sa akin,

gaano kadalas ko siya dapat patawarin?

Hangga't pitong beses? "

Sumagot si Jesus, “Sinasabi ko sa iyo, hindi pitong beses ngunit pitumpu't pitong beses.

Iyon ang dahilan kung bakit ang kaharian ng langit

ay maaaring maihalintulad sa isang hari na nagpasyang magbayad ng account sa kanyang mga lingkod.

Nang sinimulan niya ang accounting,

isang may utang ay dinala sa harap niya na may utang sa kanya ng isang malaking halaga.

Dahil wala siyang paraan upang bayaran ito,

inutusan siya ng kanyang panginoon na ibenta, kasama ang kanyang asawa, kanyang mga anak,

at lahat ng kanyang pag-aari, sa pagbabayad ng utang.

Sa ganoon, ang alipin ay natumba, siya ay iginagalang,

at sinabi, 'Pagpasensyahan mo ako, at babayaran kita ng buo.'

Naantig sa kahabagan ang panginoon ng alipin na iyon

bitawan mo siya at pinatawad ang utang.

Nang umalis ang lingkod na iyon,

natagpuan niya ang isa sa kanyang mga kapwa tagapaglingkod na inutang sa kanya ng mas maliit na halaga.

Dinakip niya siya at sinimulang sakalin siya, hinihingi, 'Bayaran ang utang mo.'

Napaluhod, nakiusap sa kanya ang kanyang kapwa lingkod,

'Pagpasensyahan mo ako, at babayaran kita.'

Ngunit tumanggi siya.

Sa halip, ipinasok niya siya sa bilangguan hanggang mabayaran niya ang utang.

Ngayon nang makita ng mga kapwa niya lingkod ang nangyari,

sila ay malalim na nabalisa, at nagtungo sa kanilang panginoon

at iniulat ang buong kapakanan.

Tinawag siya ng kanyang panginoon at sinabi sa kaniya,

'Masamang lingkod ka!

Pinatawad kita sa buong utang mo dahil nakiusap ka sa akin.

Hindi mo dapat naawa ang iyong kapwa lingkod, tulad ng pagkahabag ko sa iyo? '

Pagkatapos sa galit ay inabot siya ng kanyang panginoon sa mga nagpapahirap

hanggang sa maibalik niya ang buong utang.

Gayon din ang gagawin sa iyo ng aking Ama sa langit,

maliban kung pinatawad ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapatid mula sa kanyang puso. ”

Sa teksto, tinanong ni Peter kung gaano kadalas ibibigay ang kapatawaran.

Sumagot si Hesus na ibibigay ito nang walang hangganan.

At inilalarawan niya ito sa parabulang hindi maawaing alipin.

Binalaan niya na bibigyan ng kanyang Ama sa langit ang mga hindi pinatawad ang parehong paggamot tulad ng ibinigay sa hindi maawaing lingkod.

Ang Mateo 18:21-22 ay tumutugma s sa Lucas 17:4 - "At kung siya ay mali sa iyo ng pitong beses sa isang araw at bumalik sa iyo ng pitong beses na sinasabi, 'Humihingi ako ng paumanhin ' , dapat mo siyang patawarin. "

Ang talinghaga ng hindi maawaing lingkod at ang pangwakas na babala ay kakaiba kay Mateo.

Pangalawa, ang talinghaga ng maawain na lingkod ay hindi orihinal na kabilang sa kontekstong ito.

Iminungkahi ng katotohanan na hindi talaga ito nakikipag-usap sa paulit-ulit na kapatawaran, na kung saan ay ang punto ng Peter 'tanong s at sagot sa amin ni Jes .

Bilang karagdagan, naiintindihan namin na ipinapahiwatig ni Mateo na ang biyaya ng kapatawaran ng Diyos, kailangan ang ating tugon ng pagpapatawad sa ating kapwa na sa wakas ay maaprubahan.

Hindi ba iyon isang nakasisindak na pag-iisip?

Ang biyaya ng kapatawaran ng Diyos ay nangangailangan ng ating tugon.

At sa turn, kailangan ng Diyos ang ating tugon sa pagpapatawad sa isa pa upang sumunod sa ating sariling kapatawaran, ang natatanggap mula sa biyaya ng kapatawaran ng Diyos.

Napakagandang pag-iisip na binigay ni Jesus sa ating lahat!

May kaugnayan ba ito sa sako at abo?

Sinasabi kong 'Oo'.

Kung ito ay ...

Ano ang sako at abo?

Ang telang tela at abo ay ginamit noong panahon ng Lumang Tipan bilang simbolo ng pagsisisi .

Ang mga tao na nais na ipakita ang kanilang nagsisising puso ay madalas na magsuot ng kayong magaspang, umupo sa abo, at ng mga abo ang tuktok ng kanilang mga ulo.

Ang Sackcloth ay isang magaspang na materyal na karaniwang gawa sa itim na kambing 's buhok, ginagawa itong medyo hindi komportable na isuot.

Ang abo ay nangangahulugan ng kawalan, kawalan ng bait, kalungkutan, at kalungkutan.

Ang ashes din ibig sabihin ng t pagkasira ng buo, at disintegrasyon ng buo.

Ang telang tela at abo ay ginamit din bilang isang pampublikong tanda ng pagsisisi at kababaang-loob sa harap ng Diyos.

Nang ideklara ni Jonas sa mga tao sa Nineveh na lilipulin sila ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan, ang bawat isa mula sa hari hanggang sa huli ay tumugon sa pagsisisi, pag-aayuno, telang sako at abo ( Jonas 3:5-7 ).

Ang kanilang pangangatuwiran ay ( Jonas 3:9 ) : "Sinong nakakaalam Ang Diyos ay maaari pa ring magsisi at may awa ay lumihis mula sa kanyang mabangis na galit upang hindi tayo mapahamak ”.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Browse All Media

Related Media


Cast Stones
SermonCentral
Preaching Slide
Cleanse Me
SermonCentral
Preaching Slide
Cleanse Me 2
SermonCentral
Preaching Slide
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion