Sermons

Summary: Gusto kong simulan ang aking pagmuni-muni sa isang katanungan: ano ang aking pandemikong pagkakakilanlan bilang isang Kristiyano?

Si Jesus ang aking Pandemic Identity

Isaias 22:19-23,

Roma 11:33-36,

Mateo 16:13-20.

Pagninilay

Mahal na mga kapatid,

Gusto kong simulan ang aking pagmuni-muni sa isang katanungan: ano ang aking pandemikong pagkakakilanlan bilang isang Kristiyano?

Sa digital na mundo,

Lahat ay nagnanais ng katanyagan.

Ang bawat tao'y nais na maging sikat.

Ang bawat tao'y nangangailangan ng pagkakakilanlan.

Mayroong mga tao, na umaasa sa kanilang buhay sa kung gaano karaming mga kaibigan ang mayroon sila sa Facebook at kung gaano karaming mga contact ang mayroon sila sa Ano ang sApp.

Kadalasan, tinatapos namin ang pagsuri sa mga ' gusto ' at ' komento ' para sa aming mga post: mga larawan at materyales na ibinabahagi namin sa Facebook. Pag-isipan kami ng mahigit na nagustuhan at kung sino didn ' t gusto. Hinahatulan namin ang mga taong batay dito. Batay dito , nagpapasya kami ng aming sariling pagkakakilanlan.

Nakatira kami sa isang virtual na komunidad kaysa sa tunay na pamayanan na nakatuon sa mga tao .

Sa panahon ng lockdown namin na natanto kung gaano karaming mga tunay na kaibigan, kung gaano karaming ay pekeng kaibigan, kung paano maraming mga tinatawag sa amin madalas na nagtatanong tungkol sa aming mga pamilya, kalusugan, trabaho, at kung gaano karaming ay talagang ca pula at sinusuportahan sa kanilang mga paghihirap at pasakit sa panahon ng pandemic , COVID-19.

Sa kabilang banda, mayroong mga partidong pampulitika at indibidwal, na abala sa paggastos ng kanilang pera upang bumili ng kanilang katanyagan na pamumuhunan sa mga bot. Karamihan sa mga oras, ito ay hindi isang tunay na tao , na nagbibigay ng kanilang mga gusto at komento sa kanilang mga post ngunit bot.

Naimpluwensyahan tayo ng mga trick na ito at maruming pampulitika na plano. Gumawa kami ng aming mga opinyon sa isang partidong pampulitika o isang indibidwal na batay sa kung gaano karaming mga sinusubaybayan mo sila at kung ano ay ang imahe s na nilikha ng mga bot.

Ang mga pagkakakilanlan na ito ay pekeng at bobo.

Minsan, binibigyan natin ng kahalagahan ang iniisip, sinasabi, at ipinahayag ng iba tungkol sa atin.

Ang ating pagkakakilanlan ay napagpasyahan ng iba.

Maaari bang magpasya ang iba kung ano ako?

Hindi.

Pagkatapos,

Ano ang pagkakakilanlan ko?

Ang pag-alam sa sarili ay ang pinakamahusay na pagkakakilanlan na maaari nating makuha sa ating buhay.

Maaari naming naniniwala kung ano ang ibang tao sabi, maaari naming naniniwala sa kung ano ang iba pang mga tao thinks , at maaari naming naniniwala ang ibang tao ' opinyon s.

Ngunit, hindi ito maimpluwensyahan kung alam natin ang ating pagkakakilanlan sa ating sarili.

Ang alam natin tungkol sa ating pagkakakilanlan ay limitado at may hangganan.

Ang hindi natin nalalaman tungkol sa ating pagkakakilanlan ay walang limitasyong at walang hanggan.

Malawak ang uniberso.

Ako ay isang maliit na nilikha.

Kung tayo ay limitado at may hangganan, mayroong isang bagay na walang limitasyong at walang hanggan, na kumokontrol sa uniberso nang sistematiko.

Ang aming paniniwala at aming pananampalataya, ay nagpapahayag na ang Diyos, ay ang Makapangyarihang, Makapangyarihan sa lahat, na lumikha sa bawat isa sa atin at sa paglikha ng mundo accor ding sa Kanyang layunin sa isang partikular na bansa, sa isang partikular na wika, sa isang partikular na kultura, sa isang partikular na pangkat etniko, sa isang partikular na kasta, sa isang partikular na tradisyon, at sa isang partikular na sitwasyon.

Ang Diyos ay may layunin sa paglikha ng bawat isa at bawat isa sa atin sa isang partikular na sandali, sa isang partikular na oras, at sa isang partikular na paraan.

Maaari ba nating tanungin ang paniniwala na ito?

Hindi.

Ang aming karanasan sa mundo, ay nagpapakita sa amin ng paraan. Nauunawaan namin na kami, bilang mga maliliit na nilalang, ang mga instrumento sa Diyos ' hand s.

Siya ay nagdudulot ng pinakamahusay na out music ng mga instrumento ayon sa Kanyang panahon.

Kumikilos tayo ayon sa nais Niya at ayon sa Kanyang kalooban sa ating buhay, kung saan matatagpuan natin ang ating pagkakakilanlan.

Upang maunawaan ito, mayroon kaming teksto mula sa Ebanghelyo ni Mateo (Mateo 16:13-20 ):

“ Nang pumasok si Jesus sa rehiyon ng Cesarea Filipo

tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino ang sinasabi ng mga tao na ang Anak ng Tao? "

Tumugon sila, "Sinasabi ng ilan na si Juan Bautista,

ang iba pa ay si Elias, ang iba pa ay si Jeremias o ang isa sa mga propeta. "

Sinabi niya sa kanila, "Ngunit sino ang masasabi mo na ako? "

Sinabi ni Simon Peter bilang sagot, "Ikaw ang Mesiyas,

ang Anak ng buhay na Diyos. "

Sinabi sa kanya ni Jesus bilang sagot, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas.

Sapagkat ang laman at dugo ay hindi ipinahayag ito sa iyo,

ngunit ang aking makalangit na Ama.

At kung gayon, sinasabi ko sa iyo, ikaw si Pedro,

at sa batayang ito ay itatayo ko ang aking simbahan,

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion