3-Week Series: Double Blessing

Sermons

Summary: We will study First the CONDITION of THE LOST SOUL who is trapped inside the 'UNESCAPABLE PRISON.'

My Family in CHRIST, (FIC)

THREE Characters in today's Message.

I. THE LOST SOUL

II. THE ANOINTED ONE

III. THE SOUL WINNER

We will study First the CONDITION of THE LOST SOUL who is trapped inside the

PPP

'UNESCAPABLE PRISON.'

OR

HINDI MATATAKASANG KULUNGAN.

LETS PRAY.

🙏🙏🙏

My fiC, makinig po kayung mabuti upang maunawaan natin kung ano sa PANINGIN NG DIOS ang isang UNSAVED OR LOST SOUL.

PPP

1st. The LOST SOUL (IMAGE)

is separated from a holy, righteous God by sin.

Pls READ: Isaiah 59:2

But your iniquities have separated you from your God; your sins have hidden his face from you, so that he will not hear”

(HALOS LAHAT NG TAO AY MARUNONG MANALANGIN.

NANANALANGIN SILA LALO NA KAPAG MAY HIHILINGIN SA DIOS.

O WALA NANG PAG ASA.

MY FIC SINABI NI ISAIAH NA KAHIT ANONG LUHOD OR IYAK AT DIPA NG KAMAY NG ISANG TAO,

KUNG SIYA AY MAKASALANAN HINDI SIYA PAKIKINGGAN NG DIOS.

HINDI DAHIL AYAW SIYANG PAKINGGAN NG DIOS. KUNDI DAHIL BANAL ANG DIOS. ANG BANAL LANG ANG MAKAKALAPIT SA KANYA.

TAYONG MGA KRISTYANO AY PINAPAGING BANAL NG DIOS MULA NG MAGSISI TAYO AT TANGGAPIN SI HESUS BILANG ATING PANGINOON AT TAGAPAGLIGTAS. INANGKIN TAYO NG DIOS BILANG KANYANG MGA ANAK.

MALAYA TAYONG NAKAKAPANALANGIN SA TRONO NG KAHABAGAN.

KUNG TAYO AY NAGKAROON NG PAGKAKASALA, HIHINGI LAMANG TAYO NG TAWAD, TAYO AY PAKIKINGGAN NA NG DIOS.

IN OTHER WORDS. HINDI NARIRINIG NG DIOS ANG ISANG TAO NA HINDI PA NAGSISISI AT NANAMPALATAYA KAY HESUS.

2nd.The LOST SOUL (IMAGE)

is in ENMITY AGAINST GOD.

Pls read James 4:4

You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.

(JESUS SAID IN MATTHEW 12:30

Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. ANG MGA TAONG WALA SA PANGINOON AY MAS MALIGAYA SA GAWAIN NG MUNDO KAYSA GAWAIN NG DIOS.

SINABI Ni SANTIAGO na ang ENEMY O kaaway ay pwede pang maayos. NGUNIT ANG ENMITY o PAGIGING KALABAN NG DIOS AY WALA NANG PAGKAKAAYOS PA.

ANG MGA HINDI PA NAKAKAKILALA SA PANGINOON, AY NAGNANASA NG HAPPINESS AT SUCCESS SA MUNDO.

THIS MEANS WAR AGAINST GOD.

KAHIT GAANO KAGANDA O KABUTI SA TINGIN NATIN ANG KALAGAYAN NG KAKILALA NATIN, KUNG HINDI SIYA NAGSISI SA KANYANG KASALANAN AT TINANGGAP SI HESUS...

SIYA AY HINDI LANG KAAWAY NG DIOS KUNDI KALABAN NIYA.

IN OTHER WORDS, HINDI SIYA KAKAMPI NG DIOS.

ANOTHER CONDITION ng LOST SOUL.

3RD. GOD IS ANGRY WITH THEM.

Pls read Psalm 7:11

God hates sin and is “angry with the wicked every day”

(AMEN MABUTI ANG DIOS, SA MGA SUMUSUNOD SA KANYA. NGUNIT KINASUSUKLAMAN NG DIOS ANG KASALANAN.

KUNG PAANONG NALULUGOD SIYA SA KANYANG MGA MASUNURING ANAK,

GALIT NAMAN SIYA SA MASASAMA ANG GAWA ARAW ARAW.

GALIT SIYA SA MGA TAONG BINABALEWALA ANG KANYANG SALITA.

MARAMING PARAAN SA MUNDO. MARAMING DAAN.

NGUNIT IISA LAMANG ANG DAAN PATUNGONG KALIGTASAN.

SI HESUS LAMANG.

KAHIT MA GOLD BUZZER PA ANG ISANG TAO SA AMERICAN IDOL, SUMIKAT AT YUMAMAN.

KUNG DI NIYA TATANGGAPIN SI HESUS AT SUSUNOD SA KALOOBAN NG KANYANG AMA NA NASA LANGIT. BALEWALA ANG HIYAWAN NG FANS SA KANYA.

GALIT PA RIN SA KANYA ANG DIOS.

4TH. THE LOST SOUL is DESTINED TO HELL.

Pls read Psalm 9:17

The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.

My fiC, AYON SA BANAL NA KASULATAN, hindi matatawag na FRUIT o bunga ang pinagpaguran ng isang taong HINDI KINILALA ANG DIOS.

LAHAT NG MAKAKAMTAN NIYA O MARARATING AY EPEKTO NG KANYANG MAKAMUNDONG LIKAS.

My fiC naaalala nyo ba ang kwento ng Panginoong HESUS about RICH MAN AND BEGGAR LAZARUS?

Oo ang sarap ng buhay nya sa lupa. Kaso my fiC maigsi lng ang buhay sa lupa..o mas maigsi pa sa ibang nauna.

Nang mapuntang impyerno ang Mayaman nag makaawa sya kay AMANG ABRAHAM. Hindi tungkol sa mga kayamanan nyang napundar kundi upang warningan ang mga kapatid nyang TOTOONG MAY IMPYERNO.

Basahin natin my FIC

Lukas 16:

23 Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham.24 Kaya't sumigaw siya, ‘Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito.’ 25 Ngunit sumagot si Abraham, ‘Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw nama'y nagdurusa riyan.26 Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito.

 “Ngunit sinabi ng mayaman, ‘Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, 28 sa aking limang kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang-babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa.’

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Browse All Media

Related Media


A Lamp On A Stand
SermonCentral
PowerPoint Template
Always Ready
SermonCentral
PowerPoint Template
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion