Sermons

Summary: Ang Covid-19, isang pandemya sa ika-dalawampu't isang siglo, ay hindi lamang nakamamatay ngunit ginising ang indibidwal, pamilya, pamayanan, lipunan, at mundo sa isang bagong pagkakasunud-sunod.

Walang Pandemya (Covid-19) Maaaring Mawawasak sa Amin

1 Kings 19:9,

1 Kings 19:11-13,

Roma 9:1-5,

Mateo 14:22-33.

Pagninilay

Ang Covid-19, isang pandemya sa ika-dalawampu't isang siglo, ay hindi lamang nakamamatay ngunit ginising ang indibidwal, pamilya, pamayanan, lipunan, at mundo sa isang bagong pagkakasunud-sunod. Ang mga tao sa buong mundo, ay nababalisa sa hinaharap ngunit sa parehong oras na gumagawa ng isang bagay sa kasalukuyan sa kanilang mga lugar: nagtatrabaho mula sa bahay, nakikitungo sa walang trabaho, naghahanap ng pagkain para bukas, walang laman na bulsa nang walang kahit barya, kawalan ng katiyakan sa kanilang buhay, medyo nagbibigay posibleng edukasyon sa kanilang mga anak, higit pa at mas maraming pagtanggal ng mga trabaho mula sa maraming mga kumpanya.

Magiging normal ba ito? Isang milyong dolyar na tanong nang walang katiyakan, nang walang anumang sagot.

Iniwan ang lahat ng ito, magkakaroon ba ng hinaharap para sa Simbahan?

Sinasabi ko isang malaking 'OO'.

Bago tayo magsimula, pakinggan natin ang Salita ng Diyos mula sa takdang aralin ni Mateo (Mateo 14:22-33):

Pagkatapos ay pinasok niya ang mga alagad sa bangka

at unahan mo siya sa kabilang linya,

habang pinalayas niya ang mga pulutong.

Matapos gawin ito, siya ay umakyat sa bundok na siya mismo upang manalangin .

Kapag gabi, nag-iisa lang siya .

Me anwhile ang bangka, na ilang milya malayo sa pampang,

ay tinatapon ng mga alon,

sapagka't ang hangin ay laban dito.

Sa ika - apat na relo ng gabi ,

siya ay dumating patungo s kanila, na lumalakad sa ibabaw ng dagat .

Nang makita siya ng mga alagad na naglalakad sa dagat

sila ay kinilabutan .

"Ito ay isang multo , " sabi nila, at sila ay sumigaw sa takot .

Kaagad silang nagsalita [Jesus],

"Maging lakas ng loob, ito ako; wag kang matakot . "

Sinabi sa kanya ni Pedro bilang sagot,

"Lord, kung ikaw ito , utusan mo akong lumapit sa iyo sa tubig. "

Sinabi niya, "Co ako . "

Lumabas si Peter sa bangka

at nagsimulang maglakad sa tubig papunta kay Jesus.

Ngunit nang makita niya kung gaano kalakas ang hangin ay natakot siya ;

at, simula nang lumubog , sumigaw siya, "Lord, iligtas mo ako ! "

Agad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay

at nahuli siya, at sinabi sa kanya,

"O ikaw ng kaunting pananampalataya, bakit ka nagduda? "

Matapos silang sumakay sa bangka, namatay ang hangin .

Ang mga nasa bangka ay sumamba sa kanya,

na nagsasabi, "Tunay, ikaw ang Anak ng Diyos. "

Pinauna ni Jesus ang mga alagad na sumakay sa bangka at nauna sa kanya sa kabilang linya. Hindi kasama si Jesus sa mga alagad. Ipinadala niya sila sa kabilang tabi bago siya. Ngunit, hindi tinanong siya ng mga alagad kung paano siya pupunta sa kabilang panig upang makasama sila o matugunan sila. Ipinakita lamang nito na ipinagkatiwala ng mga alagad na kung wala si Jesus ay makarating sila sa kabilang panig sa tulong ng bangka, isang materyal na bagay.

Hindi rin inisip ng mga alagad na ang daan ng dagat ay hindi isang madaling paraan upang maglakbay sa ibang lugar . Ang bangka ay mabagabag ng mga alon at hangin laban sa bangka at magiging mahirap para sa kanila ang paglalakbay.

Ang mga alagad ay walang matibay na pananampalataya. Wala silang kaunting pananampalataya. Mayroon silang bulag na pananampalataya sa materyal na bagay, ang bangka. Sila ay naniniwala na sila ay maaaring maabot ang iba pang mga bahagi sa tulong ng mga bangka. Nakatulong ba ang bangka sa kanila?

Hindi.

Ano ang makakatulong sa mga alagad na makaramdam ng ligtas at ligtas sa bangka at makarating sa kabilang panig?

Na may closed mata, nang hindi nakapangangatwiran pag-iisip, pagkakaroon ng maliit na pananampalataya sa Jesus, maaari nating sabihin na si Jesus sana ay nakatulong sa kanila upang pakiramdam secure at ligtas sa bangka at maabot ang m ang kabilang bahagi.

Dito, ang mga alagad ay kumakatawan sa lahat . Ang bangka ay sumisimbolo ng materyal na manipis na gs, ang aming sariling sistema ng paniniwala, nakapangangatwiran na pag- iisip at iba pa. Ang dagat ay ang mundo.

Ang n , pinalayas ni Jesus ang mga pulutong.

Si Jesus ay umakyat sa bundok upang siya ay manalangin. Wala kasing sinumang kasama ni Jesus sa sandaling iyon. Pinalabas niya ang mga alagad sa pamamagitan ng bangka at hinalikuran din ang mga tao. Wala siyang anumang mga materyales o mga tao na umakyat sa bundok. Nag-iisa siyang pumunta sa bundok. Nagpunta siya upang manalangin.

Nabasa natin sa aklat ng Mga Hari (1 Hari 19:11-13):

“ Nang magkagayo'y sinabi ng Panginoon: Lumabas ka

at tumayo ka sa bundok sa harap ng Panginoon;

ang Panginoon ay dumaraan.

May malakas at marahas na hangin

rending ang mga bundok

at mga pagdurog na bato sa harap ng PANGINOON -

nguni't ang Panginoon ay wala sa hangin;

pagkatapos ng hangin, isang lindol -

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion