Sermons

Summary: A sermon that teaches us the five reasons why we need to tithe

  Study Tools
  Study Tools

10-90

5 Reasons Why We Need Tithe

Malachi 3:8-11

SCRIPTURE READING

(8)Nanakawan baga ng tao ang Dios? Gayon ma’y ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, Sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasangpung bahagi at sa mga handog. (9)Kayo’y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan, sa makatuwid baga’y nitong buong bansa. (10)Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko buksan sa inyo ang dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat na silid na kalalagyan. (11)At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa; ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

OPENING STATEMENT

Alam ninyo isa sa mga topic na kung saan uncomfortable pareho ang tagapagsalita at ang tagapakinig ay ang topic natin ngayon. The tithes. Maraming allergic dito. At kapag ito na ang topic yung iba gusto na kaagad umuwi, nagbibingihan na. Very sensitive ang topic na ito sapagkat maaring magkaroon ng perseption lalong lalo na ang mga bago sa pananampalataya o kadadalo pa lamang na ang kanilang dinadaluhan ay isang racket o negosyo lang.

Ngunit bilang mangangaral, its our responsibility na ituro ang Salita ng Dios upang maipamuhay ng bawat nagsisipakinig. Ang titihing aay may pangako ang Panginoon. Kapag hindi ito itinuro ipinagkakait mo sa kongregasyon pangakong iyun.

At katulad ng John 3:16 na tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos, ang Malachi 3:10 tungkol sa pagiikapu ay nasa Biblia din naman na kailangang ituro. Pareho silang scriptures so dapat pareho dapat natin silang maunawaan at iaaply sa ating buhay.

Sa umagang ito ating pag-aralan ang isa sa mga uncomfortable topic na tithes. Anong mga prinsipyo ang napapaloob sa kautusang ito, Bakit kailangan nating maunawaan ang utos na ito ng ating Panginoong Diyos. Magcoconcentrate lang muna tayo sa tithes. Yung offering ay idedescuss natin sa iabgn pagkakataon. Kaya sa umagang ito nais kong magsalita sa inyo sa mensaheng, 10-90, 5 Reasons Why we need to tithe.

INTRODUCTION

Idefine natin kung ano ang ibig sabihin ng tithe. Tithe simply means one tenth. At sabi sa ating Scripture kanina, ikasampung bahagi. Ikasampung bahagi ng nasa sa iyo na kinakailangang ibigay sa Panginoon.

So halimbawa ikaw ay kumita ng isandaan, ang sampung piso nun ay para sa Dios. Kung ikaw ay mayroong puno ng sampaloc at namunga at ibigay mo ang ikasampung bahagi nun sa Panginoon. Kung kumita ka ng 2,000 sa paupahang bahay mo. Yung 200 ay ihihiwalay mo at ibibigay mo sa iyung tithes. One tenth. Ikasampung bahagi ang sa Diyos at nubenta porsiento ang sa iyo. Ganun ka simple.

Ang konteksto sa Malachi 3, eh yung mga tao ay nagbibigay na lamang ng kanilang mga handog kung ano ang tira-tira sa kanila. Kung ano yung mga pilay, mga payatot, mga galisin na tupa at ibang mga hayop un ung kanilang dinadala bilang mga handog. Kaya ang sabi ni Malachi kunin niyo ang inyong pinakamainam which is your one tenth at yang ikasampung bahagi na yan na best, yun ang ibigay ninyo sa Panginoon. Yan dapat na inaalay ninyo.

Download Sermon With PRO View On One Page With PRO
Browse All Media

Related Media


Talk about it...

Flor Beloria

commented on Dec 12, 2017

Wow..love it..thnk u po...just what i needed

Join the discussion