Sermons

Summary: Ang malaman ang kalooban ng Diyos at pakikipagkaibigan sa Diyos ay nangangailangan ng espirituwal na pang-unawa. O Panginoon, bigyan ninyo ako ng pang-unawa alinsunod sa inyong salita, at ako ay mabubuhay. Ang iyong pang-unawa ay hindi maaring maunawaan.

ANG DIWA NG PANG-UNAWA

"Sapagka't sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na bagay ng Diyos. Sapagkat anong tao ang nakaaalam ng mga bagay ng tao maliban sa espiritu ng tao na nasa kanya? Gayon pa man walang nakaaalam ng mga bagay ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos" (I Mga Taga Corinto 2:10-11)

Ang damdamin ng pag-unawa sa puso ay nagbibigay sa atin ng magiliw na katiyakan na hindi lamang alam kundi paggawa ng tama, anuman ang sitwasyon. Kapag binasa natin ang Salita ng Diyos, ang Espiritu ng Pang-unawa ang maghahayag at maglalantad sa mga bagay na ito upang tayo ay "makaharap" sa kanila. Kapag hindi natin binabasa ang Salita at Ang Diwa ng Pag-unawa ay hindi pinapayagang gumana, hindi natin makikita o mahahanap ang ating landas. Hosea 4:14 sabi ni "... mga taong hindi nakauunawa ay babagsak."

Ilang beses kang naupo at nagbasa ng Salita ng Diyos, tumayo at hindi naalala ang isang bagay na nabasa mo? Hindi gumagana ang Diwa ng Pag-unawa ng Diyos noong panahong iyon.

Ang Diwa ng Pag-unawa ay ang di-pangkaraniwang paghahayag ng Diyos sa Kanyang Salita. Nililiwanag ng Espiritu ng Diyos ang ating puso at binibigyan tayo ng pang-unawa sa Kanyang Karunungan. Sa madaling salita, Siya ay "tumatalikd sa mga ilaw para sa atin."

Binibigyan tayo nito ng pagkahiwatig. Kapag naunawaan mo na, makikita mo ang sumusunod na mga bagay sa iyong buhay:

-- Mauunawaan mo kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Magagawa mong piraso nang sama-sama ang talagang nangyayari.

-- Madisip mo kung bakit kumikilos ang mga tao sa paraan ng kanilang ginagawa.

-- Mas madali ninyong makita ang mga tao at sitwasyon sa paningin ng Diyos at mapanatili ang Kanyang pananaw.

-- Mahihiwatigan ninyo ang sanhi ng mga bagay na kinakaharap ninyo araw-araw at mas madaling maunawaan ang tiyempo ng Diyos.

Gaano man kabuti ang pang-unawa ng isang tao, hindi sapat para sa kanya na malaman ang kalooban ng Diyos. Ang malaman ang kalooban ng Diyos at pakikipagkaibigan sa Diyos ay nangangailangan ng espirituwal na pang-unawa. Ang espirituwal na pang-unawa ay humahantong sa kapakana-pansing espiritu at nalalaman ng isang tao ang kalooban ng Diyos. Ang pag-unawa sa laman ay nagbibigay-kakayahan sa isang tao na malaman ang ilang katotohanan, ngunit ang mga katotohanang ito ay mananatili lamang sa isipan ng isang tao. Ang espirituwal na pang-unawa ay magpapabago sa naunawaan nito sa buhay dahil nagmumula ito sa espiritu.

Ang diwa ng paghahayag at espirituwal na pang-unawa ay magkakasama sa isa't isa. Binigyan tayo ng Diyos ng diwa ng karunungan at paghahayag; Binigyan din Niya tayo ng espirituwal na pang-unawa. Ang karunungan at paghahayag na natatanggap natin sa ating espiritu ay kailangang matanto sa pamamagitan ng pang-unawa bago natin malaman ang tunay na kahulugan ng paghahayag. Paghahayag ang natatanggap natin mula sa Diyos; nauunawaan ang paghahayag na natanggap natin mula sa Diyos. Ang espirituwal na pang-unawa ay nagsasabi sa atin ng kahulugan ng lahat ng kilusan sa ating espiritu; dahil dito nalaman natin ang kalooban ng Diyos. Ang pakikisalamuha natin sa Diyos ay nakaasa sa ating diwa sa pagtanggap ng paghahayag ng Diyos, sa intuwisyon ng diwang nadarama ang paghahayag na ito, at sa espirituwal na pang-unawa upang bigyang-kahulugan ang kahulugan ng paghahayag na ito. Ang sarili nating pang-unawa ay hindi kailanman malulutas ang anumang bagay. Kapag naliliwanagan ng ating espiritu ang ating pang-unawa, alam ng huli ang layunin ng kilusan ng Diyos.

MGA KATANGIAN NG PAG-UNAWA

1. DIYOS ANG PINAGMUMULAN NG PANG-UNAWA

(A) Kailangan nating alisin ang maling pilosopiya mula sa ating isipan na pinagmumulan ng pang-unawa ang ibang tao. Kadalasan ay awtomatiko tayong tumingin sa ibang tao - pastor, guro sa Sunday School, propesor sa seminary o iba pang may pinag-aralan o aklat para bigyan tayo ng pang-unawa. Magagamit ng Diyos ang ibang tao sa pagbibigay sa atin ng pang-unawa, ngunit Siya ang pinagmumulan ng pang-unawa. Napakaganda na makapunta tayo sa kanya anumang oras kapag kulang tayo sa pang-unawa at ibibigay Niya ito sa atin.

Ang kakayahang maunawaan ang Biblia ay isang bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang pag-unawa ay kaloob ng Diyos, hindi ito isang bagay na akma sa ating sarili. Bilang mga Kristiyano mayroon tayong pinakadakilang pagkakataon sa buhay na magkaroon ng Diyos upang bigyan tayo ng perpektong payo at patnubay. Lubos Niyang nauunawaan ang pinakamainam. Siya ay may ganap na kaalaman tungkol sa kung ano ang gumagana at kung ano ang magkakaroon ng mga mahihirap na resulta. Mas nakahihigit siya sa lahat ng pinagsama-samang bagay na walang sinuman, kahit ang ilang maliliit na pagkatuklas, na maituturo nila sa Diyos.

Sa palagay ba ninyo ang pamamaraan ng edukasyon, ideya, teorya, tagubilin, atbp ay mas mainam kaysa sa sinasabi ng Diyos? Subconsciously ang simbahan ay bumagsak sa bitag na ito.

"Hindi mo ba alam? Hindi mo ba narinig? Ang Diyos na walang hanggan, ang Panginoon, ang Lumikha ng mga dulo ng mundo, ni manghihimagsik ni pagod. Ang kanyang pang-unawa ay hindi maaring makaunawa." (Isaias 40:28 )

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
;