Sermons

Summary: A Sermon about 3 Keys in Controlling Your Anger

  Study Tools
  Study Tools

Ang Galit Ni Moises

3 Keys to Controlling Your Anger

Bilang 20:7-12

SCRIPTURE READING

Bilang 20:7-12, “Sinabi ni Yahweh kay Moises, (8)"Dalhin mo ang tungkod ni Aaron. Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan.” (9)Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng Kaban ng Tipan. (10)Tinipon nina Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, "Makinig kayo, mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig mula sa batong ito?" (11)Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati ng kanilang kawan. (12)Ngunit pinagsabihan ni Yahweh sina Moises at Aaron. Wika niya: "Dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakikilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibibigay ko sa kanila."

Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.

Ang mga talatang ating nabasa ay tungkol sa pamumuno ni Moises sa mga Israel ng sila ay nasa disyerto. Hindi biro ang naging responsibilidad ni Moises ng siya ay manguna sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egipto hanggang sa pagtungo nila sa Canaan sa Promised Land.

Nang sila ay nasa Meriba, ang mga Israelita ay nagismula na namang magreklamo kay Moises. Dahil sa wala silang makuhang tubig na mainom, pati sa kanilang mga hayop na dala-dala, nagusap-usap sila laban kina Moises at Aaron.

Binigyan ng specific na intructions si Moises para sa himalang pagkakaloob ng tubig para sa mga Israelita. Kinakailangang magtungo sila sa malaking bato sa pagharap nila doon ay kailangang magsalita siya sa bato at aagos ang tubig.

Ngunit iba ang nagyari, dahil nafrustrate at nagalit si Moises sa mga Israelita. Sinabi niya na mga rebelde kayo, mga mapaghimagsik. Gusto niyo ba ng tubig na maiinom, heto, Kinuha niya ang tungkod at pinalo niya ang bato ng dalawang beses. Umagos ang tubig mula sa bukal ngunit hindi sinunod ni Moises ang utos sa kanya ng Panginoon. At dahil duon, dahil sa kanyang ginawa na hindi niya nacontrol ang kanyang galit, dinisqualify siya ng Panginoon at sinabi sa kanya na nagkulang ka sa pagtitiwala na ipakilala ko ang aking kabanalan sa bayan ng Israel at dahil dito hindi ka makakapasok sa Promised Land. Nawala ang blessing na nakalaan para kay Moises dahil sa action na kanyang ginawa ng siya ay nagalit.

Tayo ay namumuhay ngayon sa mundo na parang madaling magalit ang mga tao. Nasanggi mo lang, nagwawala na! Ngayong umaga ay pagusapan natin ang tungkol sa galit at ang kahalagahan na ikontrol natin ito. Nakita natin na ang pagpapala sana na nakalaan kay Moises na makapasok sa Promised Land ay naantala dahil sa hindi niya nacontrol ang kanyang galit. Ilang mga pagkakataon tayo din naman ay nadidisqualify sa pagpapala sana ng Dios sa atin, ngunit ito’y naantala dahil sa actions na ating nagagawa kapag tayo ay nagagalit.

Ngayong umaga ay nais kong magsalita sa inyo sa mensaheng, “Ang galit ni Moises, 3 Keys to controlling your anger.”

Download Sermon With PRO View On One Page With PRO
Browse All Media

Related Media


Battle Ready
SermonCentral
PowerPoint Template
The Time Is Now
SermonCentral
PowerPoint Template
Will You Stand
SermonCentral
PowerPoint Template
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion