Sermons

Summary: A sermon that will teach how to make wiser decisions.

  Study Tools
  Study Tools

Ito Ba O Iyon???

How to Make Wiser Decisions

Luke 23:18-25

SCRIPTURE READING

Ang ating teksto sa umagang ito ay ang ating Scripture Reading sa Lucas 23:18-25. Ito ay nang humarap si Jesus kay Pilato.

Nabahala ang mga Pariseo o ang mga Jewish leaders dahil sa popularity ni Jesus Christ. Marami na sa kanyang tagasunod, kaya naman nais na nila itong matigil gumawa sila ng plano kung paano si Jesus ay madakip at mapatay.

Ang kaso na kanilang ibinibintang ay blasphemy dahil sa kiniclaim ni Jesus na siya ang anak ng Dios. Ngunit alam ng mga Jewish leaders na ang kasong ito ay mahina at itatapon lamang ng Roman court. Kaya sila’y nagsimulang gumawa ng isorya.

Ang kanilang strategy, sabihin na sinasabi ni Jesus sa mga tao na huwag silang magbayad ng buwis at inuudyok niya sila na magrebelde laban sa government. Ang kasinungalingang ito ang naging dahilan upang si Jeus ay dakpin at iharap kay Pilato.

Nang makita ni Pilato si Jesus, alam niya na wala itong kasalanan. Sabi sa Lukas 23:4, “At sinabi ni Pilato sa mga pangulong saserdote at sa mga karamihan, Wala akong masumpungang kasalanan sa taong ito.”

Bagamat walang dungis na makita si Pilato laban kay Jesus, at hindi dapat parusahan. Ipinasa niya ang pagdedesisyon sa mga tao. Hindi nanindigan sa katotohanan si Pilato. Naghugas kamay siya. At ang pagdedesiyon na dapat sana’y siya ang gumawa ay hindi pinanindigan. Ang pagkakataon na yun sana kay Pilato ay history making. Ngunit pinalagpas niya ang pagkakataon na iyun dahil sa maling desisyon.

Nagyong umaga ay pagusapan natin ang pagdedesisyon o pagpili ng mga bagay na tama at dapat gawin. Ito Ba o Iyun? How to make wiser decisions.

Araw-araw ang bawat isa sa atin ay gumagawa ng desisyon o mga pagpili. Mula sa pagkagising sa umaga hanggang sa ating pagtulog, ibat ibang desisyon ang kinakailangan nating gawin.

Ang ibay mga madadali at simpleng desisyon tulad ng anung kakainin mo sa umagahan, anung isusuot mo sa pagsimba mo, o anung channel ng telebisyon ang iyung panonoorin, kapuso ba o kapamilya.

Ang ibang desisyon naman ay mabibigat at kinakailangang pag-isipan mabuti, anung kurso ang kailangan kong kunin, sino ang aking mapapangasawa, saan titira ang aking pamilya.

Life is all about choices.

Magpunta ka sa grocery, magugulat kasa dami ng produkto na iyung pagpipilian. Halimbaway nagpunta ka sa toothpaste section, ibat iba ang brand. May colgate, close-up, happee, sensodyne at iba pa. At kung napili mo na kung anung brand ang gusto mo, meron pang features na pagpipilian ka, cavity protection, sensitive teeth protection, nature’s expression, pro-health. Nakita mo na kung anung kelangan mong feature? Mamili ka kung anung flavor ang gusto mo, mint, vanilla mint, citrus clean mint, pure peppermint, mint plus green tea extract, lemon ice or cinammon. On top of this, anung gusto mo, gel or liquid form. At hindi pa natatapos, meron pa sa kid’s line. Meron na naman brand, feature, flavor, form, etc.

Life is full of choices. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na wala kang choice. There’s no such thing as no choice. Theres always a choice.

Download Sermon With PRO View On One Page With PRO
Browse All Media

Related Media


Breaking Through
SermonCentral
PowerPoint Template
Growing In Grace
SermonCentral
PowerPoint Template
Journey Of Faith
SermonCentral
PowerPoint Template
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion