Sermons

Summary: Pangalawang Linggo sa Ordinaryong Oras.

Karanasan sa Pagbabahagi ng Diyos

Banal na kasulatan:

Juan 1: 35-42,

1 Corinto 6: 13-15,

1 Corinto 6: 17-20,

1 Samuel 3: 3-10,

1 Samuel 3:19,

Mga Awit 40: 8-9.

Pagninilay

Mahal kong mga kapatid na babae,

Ngayon, makinig tayo sa teksto mula sa Ebanghelyo ayon kay Saint John (1: 35-42) para sa aming pagsasalamin:

"Si Juan ay nakatayo kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad,

at habang pinapanood niya si Jesus na dumadaan, sinabi niya,

“ Narito, ang Kordero ng Diyos. "

Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod kay Jesus.

Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod sa kaniya at sinabi sa kanila,

“ Ano ang hinahanap mo? "

Sinabi nila sa kanya, "Rabi "- na kung saan isinalin ay nangangahulugang Guro - ,

“ Saan ka ba tumutuloy? "

Sinabi niya sa kanila, "Halika, at makikita mo. "

Kaya't sila'y yumaon at nakita kung saan tumira si Jesus,

at sila'y nanatili sa kaniya nang araw na yaon.

Bandang alas kwatro ng hapon.

Si Andres, ang kapatid ni Simon Peter,

ay isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus.

Una niyang nahanap ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sinabi sa kaniya,

" Natagpuan namin ang Mesiyas " - na isinalin na Cristo - .

Pagkatapos ay dinala niya siya kay Jesus.

Tumingin sa kanya si Jesus at sinabi,

“ Ikaw ay si Simon na anak ni Juan;

tatawagin kang Cefas ”- na isinaling Pedro. "

Mayroong isang Hari, na gumawa ng mahabang panahon ng pagpenitensya para sa pangitain ng Diyos.

Isang araw, ang hari ay may pangitain tungkol sa Diyos.

Tuwang-tuwa ang hari at humingi ng pagpapala sa Diyos.

Diyos nagalak din sa king ' penitensiya s.

Kaya, sinabi ng Diyos sa hari na humingi ng anumang biyaya.

Mapagpakumbabang humiling ng isang pangitain ang hari sa lahat ng kanyang mga tao kasama ang reyna, ang pamilya ng hari, ang mga ministro, at ang mga tao ng kanyang bansa.

Ito ay kakaiba .

Diyos ay tumugon na ako t ay depende sa bawat isa ' s bokasyon at layunin ng buhay.

Gayunpaman, sumang-ayon ang Diyos sa hari ' wish s.

Ipinagkaloob ng Diyos ang hiniling ng hari.

Sinabi ng Diyos sa hari, “ May isang mataas na bundok, kung saan kayo magkakasama at pagkatapos ay gagawin ko ang nais mo. "

Natuwa ang hari.

Inihayag ng hari sa lahat sa bansa kung ano ang nangyari at inanyayahan ang lahat na magsama upang makapunta sila sa bundok, manalangin at maglakad.

Nagtipon ang lahat at naglakad patungo sa bundok.

Ang bawat isa ay nagsimulang umakyat sa bundok kasama ang hari na sabik na makita ang Diyos.

Matapos maglakad ng kaunting distansya paakyat sa bundok, lumitaw ang mga bato na tanso.

Maraming tao ang umalis kaagad at sinimulan din nilang bitbitin sa kanilang ulo ang tanso na natagpuan sa pamamagitan ng pagbasag sa bato.

Ang k ing sinabi sa mga tao, " Diyos ' presence s ay magiging available para sa lahat at ang lahat ng ito ng tanso ay wala bago ito. "

" Halika sa, sabihin ' s patuloy climbing, " sabi ng hari.

Sumagot sila, "O! hari, ito ang kailangan ngayon para sa atin. Ano ang makukuha natin sa pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay?

Tinawag ng hari ang natitira sa kanila at nagsimulang umakyat.

Matapos maglakad nang mas malayo pa patungo sa bundok, nakatagpo sila ng mga batong pilak .

Ang natitirang publiko, na nakakita dito, ay tumakbo papunta dito, at binugbog ang mga piraso ng pilak at nagsimulang lumipat sa kanilang mga tahanan.

Uli ng hari ay sumigaw sa mga tao, " Diyos ' presence s magiging hindi mabibili ng salapi! "

" Magiging madali ito. Ano ang gagamitin para sa mga bukol ng pilak bago ang presensya ng Diyos ? ” , Sabi ng hari.

Ang mga tao ay nagsimulang sukatin hangga't maaari na sinasabi na ang pilak ay higit ngayon sa paningin ng Diyos at ang mga bugal ng pilak ay makakatulong sa kanilang kaligtasan.

Ang hari ay nagsimulang umakyat sa bundok kasama ang natitirang pamilya ng hari.

Ngayon, sa di kalayuan lumitaw ang isang bundok ng ginto.

Ang pamilya ng hari at ang mga ministro ay nagpunta doon.

Ngayon, ang hari at reyna lamang ang natira.

Tumawid ang hari sa kalahati ng bundok kasama ang reyna.

May isang bundok na brilyante.

Nakita ito ng reyna.

Sinabi niya, " Ang brilyante ay napakahalaga sa akin ngayon. "

Sa wakas, naiwan ang hari na mag-isa.

Ang hari ay nagpunta at tumayo mag-isa sa tuktok ng bundok.

Ang Diyos ay muling humarap sa hari, tumawa, at tinanong, " Nasaan ang iyong bayan? " .

Yumuko ang hari at sinabi na lahat sila ay pumunta upang kunin ang mga materyal na bagay.

Sinabi ng hari sa Diyos, “ Hindi nila alam ang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama. Patawarin mo ako. "

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion