Sermons

Summary: Sumpain ang mga gumagawa ng kamalian, sapagkat tatawagin silang mga anak ng diyablo. Pagnilayan ang landas ng iyong mga paa; pagkatapos ang lahat ng iyong mga paraan ay magiging sigurado. Huwag lumipat sa kanang kamay o sa kaliwa; ilayo ang iyong paa sa kasamaan.

Mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan

"Ang anim na bagay na kinamumuhian ng Panginoon, oo, pito ay kasuklamsuklam sa kanya: Isang mapagmataas na pagtingin, Isang sinungaling na dila, Mga kamay na nagbuhos ng dugo na walang kasalanan, Isang puso na naglilikha ng masamang balak, Talampas na mabilis na tumatakbo sa kasamaan, Isang bulaang saksi na nagsasalita ng mga kasinungalingan, at ang naghahatid ng hindi pagkakaunawaan sa mga kapatid. "(Kawikaan 6: 16-19)

Kapag ang "masamang pag-iisip" ay nabuo sa puso, ang mga paa ay mabilis na maisakatuparan (Isaias 59: 7). Ang mga landas na sinusunod ng mga paa sa buhay ay naghahayag ng kalagayan ng puso (Mateo 12:33). Kapag dinala ka ng iyong mga paa upang gumawa ng kasamaan; kapag dinala ka nila sa mga makamundong lugar; kapag dinala ka nila sa buong bansa na kumakalat ng mga kasinungalingan, tsismis at tsismis; kapag dinala ka mula sa kama hanggang sa kama, mula sa kasiyahan sa kasiyahan, ipinahayag ng iyong mga paa ang kalagayan ng iyong puso. Ang mga paa na mabilis na tumakbo sa kasamaan ay ang mga tao na nagsasagawa ng mga maling gawain at hindi maaaring i-down ang pagkakataon kapag ito ay muling bumangon dahil nasanay na sila sa paggawa nito. Sinusundan niya kaagad siya, tulad ng isang toro na pumupunta sa patayan o bilang tanga sa pagwawasto ng mga stock (Kawikaan 7:22).

"Ang tumakbo sa pagkakamali" ay maging masigasig na maglagay ng isang bagay sa isang tao - upang makakuha ng isang bagay - upang makakuha ng isang bagay sa pamamagitan ng panlilinlang o panlilinlang. Ang mga paa na mabilis na dumaloy sa kasamaan ”ay maaaring maturing na" masigasig at kumpletong paglahok "sa mga bagay na hindi niluluwalhati ang Diyos. Nangyayari ito kapag alam natin kung ano ang gagawin at pinili nating huwag gawin ito. Ang kasalanan ay ang sariling kaparusahan, nilamon ka mula sa loob. Narito ang sinabi ng Kawikaan 10:23 tungkol sa pagkatao ng gayong tao: "Ito ay isport sa isang mangmang na gumawa ng kasamaan ...." At binalaan ng Kawikaan 7:16: "Ang kanyang kasamaan ay babalik sa kanyang sariling ulo, at ang kanyang ang marahas na pakikitungo ay babagsak sa kanyang sarili. " "Huwag kang linlangin, ang Diyos ay hindi pinaglaruan; sapagka't kung ano ang itinanim ng isang tao, ay iani din niya ”(Galacia 6: 7).

Ang mga tao na nasisiyahan sa pagsasagawa ng lahat ng mga pagkakamali sa paggawa ay alam na ang ginagawa nila ay mali ngunit patuloy pa rin ito. Nakukuha nila ang kasiyahan mula sa kanilang pagkakamali at nais na lumikha ng kaguluhan para sa kanilang pakinabang. Ang isang halimbawa ay matatagpuan sa Marcos 14: 1, kung saan hinahangad ng Punong Pari at mga eskriba ang isang paraan upang kunin si Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagiging tuso at papatayin siya. Sa mundo ngayon, ang kilos na ito ay tinatawag na pag-set up ng isang tao. Nakikita natin ito na nangyayari kahit sa bahay ng Panginoon kung saan sa labas ng kawalan ng katiyakan ang isang kapwa mananampalataya ay maaaring magtataguyod ng kanyang kapatid o kapatid na lalaki upang mabigo o mabilis na gumawa ng kalokohan sa isang sitwasyong maaaring karaniwang ayusin. Si Haring Saul ay nagsagawa ng "kalokohan" laban kay David nang subukan niyang hulihin at patayin ang matuwid na binata (1 Samuel 23: 9). Si Saul ay hindi makatarungan at hindi makatuwiran. Ang masasamang tao ay maaaring magsalita ng kapayapaan sa kanilang kapwa, ngunit ang kasamaan ay nasa kanilang mga puso (Awit 28: 3). Sinabi ni Solomon na ang pagsang-ayon ng Diyos ay nasa tao na masidhing nagnanais na malaman at gawin ang mabuti, "ngunit ang naghahanap ng kasamaan, ay darating sa kanya" (Kawikaan 11:27). "Kapag ang kasamaan na hinahabol ng isang masamang tao ay darating sa kanya", ito ay nagmumula sa kanya mula sa Diyos, at pupunan ang kanyang buhay ng pagdurusa (Kawikaan 12:21). Ang pagkakamali ay nagdudulot ng kaguluhan sa lahat ng nag-aalala, at ang mga nagmamahal sa kaguluhan ay nasa problema-sa Diyos.

Ang ugat na sanhi ng pagkahulog sa kasamaan ay isang kakulangan sa takot sa Diyos (Kawikaan 28:14). Ang pagkatakot sa Diyos ay magpapanatili sa atin mula sa pag-aliw sa diwa ng kasamaan, sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay ang pagkamuhi sa kasamaan. Ang mga hindi natatakot sa Diyos ay hindi maaaring mapoot sa kasamaan, at ang kanilang isip ay patuloy na naghahanap ng mga bagong paraan upang magkasala; kahit na sila ay nakakagising sa gabi na naglilikha ng mga bagong maling pamamaraan (Awit 36: 1-4). Ang ilan sa mga tao ng Diyos ay lumilipat na malayo sa Kanyang pag-ibig na sa kanilang mga puso, tulad ng ginawa ni Satanas sa langit, ay nagsisimulang kumunsulta upang gumawa ng kasamaan laban sa iba sa kaharian ng kanilang Ama sa langit. Nagdudulot sila ng kaguluhan sa gitna ng mga banal sa kanilang mga kakaibang kaisipan at gawa ng sarili. Sinabi ng Diyos na ang Kanyang mga anak ay gumagawa ng kasamaan laban sa Kanya kapag hinahabol nila ang mga paraan ng ibang mga diyos sa halip na mapanatili ang Kanyang matuwid na landas (Oseas 7: 13-16). Kailanman ang sinumang anak ng Diyos sa tipang ito ay nabigo na lumakad sa Espiritu, sinusunod niya ang diwa ng kasamaan, na laging humahantong sa gulo.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
;