Sermons
Free Sermons and Sermon Outlines for Preaching :

In Sermons: showing 1-15 of 686

Scripture

Rating

Date

Denominations

Language

Sermon Type

Audience

Try PRO
Confident Preaching
Try PRO free and preach with confidence when people need it most.
Free for pastors
 • Eulogy Maurice Bickerstaff Ni Rick Gillespie- Mobley

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on May 26, 2022
   | 75 views

  Ito ay isang papuri para sa isang lalaki na namatay nang hindi inaasahan sa edad na 53. Siya ay lubos na minamahal ng kanyang pamilya at nagsimulang pumunta sa simbahan mga 3 taon bago ang kanyang kamatayan.

  Eulogy Maurice Bickerstaff ni Rick Gillespie- Mobley Juan 14:1-14:7 Si Maurice Bickerstaff ay dumating sa mundong ito, noong si Richard Nixon ang presidente, lumalago ang mga demonstrasyon laban sa digmaan sa Vietnam, nagsimula ang draft para sa hukbo sa US, ang gasolina ay .34 cents bawat galon, ...read more

 • Elogio Maurice Bickerstaff--Funeral Por Rick Gillespie- Mobley

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on May 26, 2022
   | 92 views

  Este es un elogio para un hombre que murió inesperadamente a los 53 años. Su familia lo amaba mucho y comenzó a asistir a la iglesia unos 3 años antes de su muerte.

  Elogio Maurice Bickerstaff por Rick Gillespie- Mobley Juan 14:1-14:7 Maurice Bickerstaff vino a este mundo, cuando Richard Nixon era presidente, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam crecían, el reclutamiento para el ejército comenzó en los EE. un pequeño paso para ...read more

 • Eulogy Maurice Bickerstaff Funeral

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on May 25, 2022
   | 247 views

  Summary: This is a eulogy for a man who died unexpectedly at age 53. He was greatly loved by his family and started coming to the church about 3 years before his death. He gave his life to Christ.

 • Good Friday Service-With Readings

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on Apr 11, 2022
   | 824 views

  This is a good Friday Service with acting parts for 3 individuals or they can be read dramatically as part of a sermon

  Good Friday Service Luke 23:26-49 Mark 15:16-41 Candle Lighting Opening Prayer Here I Am To Worship (Song) NARRATOR (One) So here we are today to worship. Today we join in with our brothers and sisters around the world to remember to remember what may have been the darkest hour in ...read more

 • Servicio De Viernes Santo

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on Apr 11, 2022
   | 325 views

  Este es un buen servicio de viernes con partes de actuación para 3 personas o se pueden leer dramáticamente como parte de un sermón.

  Servicio de Viernes Santo Lucas 23:26-49 Marcos 15:16-41 Encendido de velas Rezo inicial Aquí estoy para adorar (canción) NARRADOR (Uno) Así que aquí estamos hoy para adorar. Hoy nos unimos a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo para recordar lo que pudo haber ...read more

 • Serbisyong Biyernes Santo

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on Apr 11, 2022
   | 215 views

  Ito ay isang magandang Friday Service na may mga bahaging gumaganap para sa 3 indibidwal o maaari silang basahin nang husto bilang bahagi ng isang sermon.

  Serbisyong Biyernes Santo Lucas 23:26-49 Marcos 15:16-41 Pag-iilaw ng Kandila Pambungad na Panalangin Dito Ako Sasamba (Awit) NARATOR (Isa) Kaya eto tayo ngayon para sumamba. Ngayon, nakikiisa tayo sa ating mga kapatid sa buong mundo para alalahanin kung ano ang maaaring naging pinakamadilim ...read more

 • Pero Ahora Veo

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on Mar 13, 2022
   | 460 views

  Este sermón trata sobre Jesús sanando al hombre ciego de nacimiento y cómo la sanación no condujo a lo que el hombre pensó que debería. Podemos estar ciegos y no saberlo en nuestras vidas a pesar de la evidencia.

  pero ahora veo 13/3/2022 Bahía Éxodo 20:1-12 Juan 1:1-17 ¿Recuerda las emociones que atravesó con el próximo nacimiento de su hijo o nieto o sobrina o sobrino? Todavía puedo recordar cómo, en el momento en que nació nuestra hija Samantha, quise ...read more

 • Ngunit Ngayon Nakikita Ko

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on Mar 13, 2022
   | 223 views

  Ang sermon na ito ay tumatalakay sa pagpapagaling ni Jesus sa lalaking ipinanganak na bulag at kung paanong ang pagpapagaling ay hindi humantong sa kung ano ang iniisip ng lalaki na nararapat. Maaari tayong maging bulag at hindi alam ito sa ating buhay sa kabila ng ebidensya.

 • But Now I See

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on Mar 13, 2022
   | 1,007 views

  This sermon deals with Jesus healing the man born blind and how the healing did not lead to what the man thought it should. We can be blind and not know it in our lives despite the evidence.

 • ¿quién Está Parado Frente A Ti? ¡potencial! Sígueme

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on Feb 4, 2022
   | 407 views

  Este sermón trata sobre el potencial que Dios ve en nosotros cuando nos creó y el potencial que Cristo ve en nosotros cuando nos llama. Jesús tiene un plan para todos sus hijos.

  ¿Quién está parado frente a ti? ¡Potencial! 1 Samuel 16:6-12 Marcos 2:13-17 ¿Qué ves cuando miras a otra persona? ¿Cómo los resumes? Cuando el profeta Samuel fue a elegir un nuevo rey para Israel, asumió que el nuevo rey debería parecerse al ...read more

 • Sino Ang Nakatayo Sa Harap Mo? Potensyal!

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on Feb 4, 2022
   | 415 views

  Ang sermon na ito ay tungkol sa potensyal na nakikita ng Diyos sa atin noong nilikha tayo ng Diyos at sa potensyal na nakikita ni Kristo sa atin kapag tinawag Niya tayo. May plano si Jesus para sa lahat ng kanyang mga anak.

  Sino ang Nakatayo sa Harap Mo? Potensyal! 1 Samuel 16:6-12 Marcos 2:13-17 Ano ang nakikita mo kapag tumingin ka sa ibang tao? Paano mo ibubuod ang mga ito? Nang pumunta si propeta Samuel para pumili ng bagong hari para sa Israel, ipinalagay niya na ang bagong hari ay dapat magmukhang ...read more

 • Who Is Standing In Front Of You? Potential

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on Feb 4, 2022
   | 1,016 views

  This sermon is about the potential God sees in us when God created us and the potential Christ sees in us when He calls us. Jesus has a plan for all of his children.

  Who is Standing In Front Of You? Potential! 1 Samuel 16:6-12 Mark 2:13-17 What do you see when you look at another person? How do you sum them up? When the prophet Samuel went to choose a new king for Israel, he assumed that the new king ought to look like the old king. The ...read more

 • Eulogy For Tamika Scott Funeral Homegoing

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on Dec 20, 2021
   | 1,228 views

  This is a eulogy for my cousin who grew up in the church, drifted away and came back to the Lord in the final two years of her life. She died unexpectedly at age 45. Family meant a lot to her

  Tamika Scott Psalms 12/16/2021 139:13-16 John 14:1-6 The people of the United States of America were getting ready to celebrate their 200th birthday as a nation with only 34 days to go in the year 1976. But for Eugene and Yvonne ...read more

 • Dios Lo Tiene: Despedirse Y Jubilarse

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on Dec 8, 2021
   | 290 views

  este es mi mensaje final a la congregación después de 33 años de servicio y 39 años de ministerio antes de mi jubilación. El objetivo es estar agradecido por el pasado, pero mirar hacia el futuro.

  Dios lo tiene: despedirse y jubilarse Josué 1: 1-9 1 Tesalonicenses 5: 1-24 05/12/2022 Se ha dicho que la única persona a la que le gusta el cambio es un bebé con el pañal sucio. El cambio significa que se está produciendo una transición. ...read more

 • God’s Got It—paalam At Pagreretiro

  Contributed by Rick Gillespie- Mobley on Dec 8, 2021
   | 557 views

  ito ang aking huling mensahe sa kongregasyon pagkatapos ng 33 taon ng paglilingkod at 39 na taon ng ministeryo bago ako magretiro. Ang layunin ay magpasalamat sa nakaraan, ngunit umasa sa hinaharap.

  God’s Got It—Paalam at Pagreretiro Joshua 1:1-9 1 Tesalonica 5:1-24 12/5/2022 Sabi nga, ang tanging may gusto ng pagbabago ay isang sanggol na may maduming lampin. Ang pagbabago ay nangangahulugan na ang isang paglipat ay nagaganap. Nasasaksihan natin ang katapusan ng ...read more