Sermon Illustrations

HUWAG MONG dakilain SA IYONG SARILI LABAN SA MGA NA NAHULOG

"Kung tunay na palalakihin ninyo ang inyong sarili laban sa akin, at magsusumamo laban sa akin na aking kapighatian" (Job 19:5)

1. Maraming tao ang nakalimot sa sarili nilang kahinaan, gaano kadali para sa kanila na mahulog. Dapat tayong maturuan ng mga pagkakamali ng iba na iwasang matuksong gawin ito. Ang tuksong nanaig laban sa inyong kapatid, na naghubad sa kanya, ay makapanaig din laban sa inyo, at ihagis kayo. "Kaya nga, siya na nag-iisip na siya ay nakatayo (hindi dapat balewalain ang kanyang nahulog na kapatid, kundi tandaan na ang kanyang sarili ay mahulog at ) umakyat at baka siya ay bumagsak" (I Mga Taga Corinto 10:12).

2. Nalimutan ng mga taong gumaganap ang kanilang sarili laban sa kanilang mga kapatid na nahulog sila sa ibang mga kasalanan o kamalian, at marahil sa gayon ding kamalian. Ang mga taong mas malalim sa kasalanan at kamalian ay hindi makapagtutulot sa iba na mamahala laban sa kanila. Kung minsan ang mga nahulog sa gayon ding kasalanan, ay magpapataas sa kanilang mga nagawa, hanggang sa magising silang isaalang-alang ang kanilang sariling kasalanan.

Nadungisan ni Juda si Tamar (Genesis 38:24), subalit nang dalhin nila ang salitang si Tamar ay kasama ng bata, sabi niya, "Siya'y masunog". Sa gayon niya hinatulan siya, dahil siya rin ang nagkasala ng gayon ding pagkakamali. Siya ang pinakamatigas na hukom ng krimen na iyon sa kanya.

Kinuha ng mga eskriba at mga Fariseo ang maralitang babae sa Pangangalunya kay Jesucristo (Juan 8:3-5), tinawag nila ang katarungan, at hinimok ang batas. Sumagot si Jesucristo sa kanila at sinabing, "Siya na walang kasalanan sa inyo, ay siyang unang bumato sa kaniya"(Juan 8:7) , lumabas sila nang isa-isa, na nahahati sa sarili nilang mga budhi, na lihim na nagmungkahi na kung ihahagis nila ang isang bato sa kanya para sa kadahilanang iyon, sila rin ay tatamaan ng kanilang sarili.

KASALANAN ANG PALAKIHIN ANG INYONG SARILI LABAN SA IBA

Napakakasalan at husgahan ang iba sa mga pagkakamaling nagawa natin, at hindi kailanman humingi ng tawad sa Makapangyarihang Diyos.

Binabalewala ba ng Diyos ang mga maralitang makasalanan? Hindi, siya pities at iligtas ang mga ito. Hindi ginagampanan ng Panginoon ang kanyang sarili laban sa anumang nahulog na Kristiyano; maliban kung ang mga nahulog, bumangon at palakihin ang kanilang sarili laban sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagiging walang pakialam at palagay.

Dapat bang palakihin ng tao ang kanyang sarili laban sa isang nakasakit na kapatid na lalaki, na kinaawaan ng Diyos at magiliw na pakikitungo?

Tungkulin nating iwasan ang gayong gawain at ipagdasal ang mga nahulog, tulungan at payuhan sila na muli silang bumangon. Pagpalain natin ang Diyos, na tumulong sa atin na madaig at mapigilin tayo mula sa mga bitag at tuksong iyon, na ang iba ay nahulog. Ang gayong mga kaisipan ay hahadlang sa atin sa pamamaga at pagganap sa sarili laban sa ating mga kapatid, na nagkamali at kung kaninong kamalian ay mananatili sa kanila.

Dapat ba ninyong palakihin ang inyong sarili laban sa akin, at magsumamo nang may kapansanan laban sa akin? Hindi mo dapat, ito ay laban sa iyong tungkulin na gawin ito.

"Sapagka't aking sinabi: Baka ako'y kagalakan nila:

Pagka ang aking paa ay nadudulas, ay nagsisipagmataas sila laban sa akin." (Mga Awit 38:16)

Mahiya sila at sama-samang malilito na nagagalak sa aking nasaktan: madaramitan sila ng kahihiyan at pagiging hindi tapat na gumagalang sa kanilang sarili laban sa akin." (Mga Awit 35:26)

James Dina

jodina5@gmail.com

Ika-9 ng Oktubre 2020

Related Sermon Illustrations

Related Sermons