Sermons

Summary: Ang sermon na ito ay nagsasangkot ng pagtuturo ng salita ng Diyos at pag-abot sa mundo para kay Kristo bilang bahagi ng Dakilang Komisyon.

Ang aming Pakay Bahagi 2: Ituro Ang Salita at Abutin Ang Daigdig Para kay Cristo

4/23/2021 Awit 19: 7-14 2 Timoteo 4: 1-5

Marami sa atin ang may kamalayan sa bagong utos na ibinigay sa atin ni Hesus sa mga ebanghelyo. Ipinangaral ito ni Pastor Kellie bilang bahagi ng aming serye sa pagbubukas sa aming hangarin bilang New Life At Calvary Church. Ang utos na iyon ay ang mahalin ang isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Hindi gaanong marami sa atin ang may kamalayan sa huling utos na mayroon tayo mula kay Hesus. Ang utos na iyon ay matatagpuan sa Mateo, at bahagi nito ay upang "pumunta sa buong mundo at gumawa ng mga alagad at turuan silang sundin ang lahat ng iniutos ko sa iyo."

Sinasabi ng aming layunin na layunin bilang tugon sa pag-ibig ng Diyos, ang aming hangarin ay mahalin ang iba, turuan ang salita ng Diyos at maabot ang mundo para kay Cristo. Kapag naririnig mo ang pariralang, "Ang Salita ng Diyos" alin sa mga term na ito ang nasa isip mo. Pagrespeto, Takot, kaluwagan, paghihimagsik, kapayapaan, patnubay, awtoridad, pasasalamat, paghihigpit, kalayaan, direksyon, pag-asa, paghuhusga, mga patakaran, paghimok, matulungin, Jesus, Bibliya, Banal na Kasulatan.

Ang paraan kung saan titingnan natin ang "salita ng Diyos" ay matutukoy kung gaano tayo nasasabik tungkol sa pagtuturo nito na turuan ito at kung gaano natin handang dalhin ito sa mundo para kay Cristo. Mayroong dalawang bagay na nagawa natin sa Banal na Kasulatan na hindi nagawa ang sinuman na mahusay.

Ang unang bagay na nagawa natin ay itaas ang Banal na Kasulatan sa isang mataas na lugar kung saan igagalang sila, ngunit hindi kailanman binuksan at binasa. Nang lumaki ako bilang isang bata, nagkaroon kami ng malaking bibliya ng pamilya sa mesa ng kape. Hindi ko kailanman naalala na binasa namin ito. Sa mga korte ay hinihiling sa amin na manumpa sa bibliya na para bang pinipilit nitong sabihin ang totoo. Dapat nating ipakita ang Bibliya sa isang kilalang lugar sa simbahan upang maipakita ang ating paggalang sa salita ng Diyos. Ang pinakamahusay na paraan upang igalang ang salita ng Diyos ay ang basahin ito at sundin ito.

Ang pangalawang bagay na nagawa natin ay inaangkin na napakahirap maintindihan ang Bibliya, hindi tayo dapat magbasa nang higit pa sa isang talata o dalawa sa bawat oras bawat araw o kahit sa bawat linggo. Paano kami pinaniwala ng diyablo, ang pinakamahusay na paraan upang makilala kung ano ang nais ng Diyos sa iyo, ay iwasan ang paggugol ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos sapagkat hindi mo ito maunawaan?

Mas matalino ka kaysa sa iniisip mo. Maaari mong maunawaan ang higit sa iniisip mo. Maaari mong basahin ang 85% ng Bagong Tipan at lumayo na may isang mahusay na pag-unawa tungkol sa kung ano ang tungkol dito, lalo na sa bersyon ng NIV na may isang diksyunaryo sa bibliya.

Maaari ba tayong maging matapat at aminin, tinatamad tayo at nais na gumawa ng iba pa sa ating oras. Maaari rin tayong matakot nang kaunti, sapagkat maaaring sabihin sa atin ng Diyos ng isang bagay na naiiba kaysa sa nais nating marinig. Mamangha ka sa kung gaano kabilis kausapin ka ng Diyos. Tinulungan ako ng Diyos na malutas ang iba pang mga problema habang binabasa ko ang salita ng Diyos.

Dahil hindi natin naiintindihan ang aklat ng Apocalipsis kasama ang hayop na may 10 ulo at pitong korona, ay hindi isang magandang dahilan upang hindi matuklasan ang kalooban ng Diyos sa iba pang 26 na libro sa Bagong Tipan na mas madaling maunawaan.

Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano mo madaling maunawaan ang Salita. Kung magkakaroon ka ng isang komprontasyon o pagtatalo sa ibang tao, at nagpasya kang kumuha ng ilang direksyon mula sa Salita ng Diyos dito ay maaari mong makita. Sa Mga Taga-Colosas sinabi nito, "magpatawad sa bawat isa, tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos kay Cristo." Mga Taga-Efeso, "Huwag hayaang lumabas sa iyong bibig ang anumang salungat na hindi magandang salita." Mga taga-Filipos, "Huwag gumawa ng anupaman sa makasariling ambisyon o walang kabuluhan na pagmamalaki. 1 Tesalonica, "magalak palagi, manalangin ng tuluy-tuloy, at sa lahat ng bagay ay magpasalamat." Ilan sa inyo ang nakakaunawa kung paano dapat makaapekto ang mga talatang iyon sa iyong paghaharap o pagtatalo.

Nangako si Hesus na bibigyan tayo ng Banal na Espiritu. Bahagi ng trabaho ng Banal na Espiritu ay upang akayin ka sa katotohanan. Ang Banal na Espiritu ay nandiyan upang tulungan kaming basahin, maunawaan at mailapat ang salita ng Diyos sa ating buhay.

Ang Banal na Kasulatan ay hindi lamang gumagawa ng mga kwento sa atin. Nagbibigay ang mga ito sa atin ng isang paraan upang tingnan ang buhay at isang paraan upang tingnan ang mundo. Ang bawat isa ay may isip na hinuhubog ng mga puwersa sa kanilang paligid. Maaari nating isipin na ang ating mga paniniwala ay atin, ngunit sa katunayan ang mga ito ay batay sa impormasyong ipinapasa sa amin ng iba na nais na mag-isip tayo at kumilos sa isang tiyak na paraan. Hindi ko nabuo ang aking sariling pananaw sa mundo. Ipinasa ito sa akin ng mga Kristiyano mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod na orihinal na nakuha ito mula kay Hesus.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
;