Sermons

Summary: Ang sermon na ito ay tumatalakay sa isang pag-unawa sa Bibliya tungkol sa konsepto ng lahi sa mga tao.

Ang Diyos ay May Plano, Makakatulong Ka Ba? Pakikipagkasundo sa Lahi

1/17/2021

Genesis 9: 1-16 Mga Taga Efeso 2: 11-22

Para sa Susunod na tatlong Linggo ay sasali kami sa Bay Presbyterian Church sa paggawa ng isang serye tungkol sa Pagkakasundo sa Lahi. Ang unang mensahe ay haharapin ang isang teolohiya ng lahi, ang pangalawang mensahe ay isang palitan ng pulpito kay Pastor Mark na nangangaral dito, at ako ay nasa Bay sa "A View From The Other side".

Ang huling mensahe ay nasa "Saan tayo pupunta mula rito." Ngayon ay bibigyan kita ng isang background sa konsepto ng lahi sa Banal na Kasulatan.

Ilan sa inyo ang nakakaalam na ang Diyos ay isang Diyos na may dakilang imahinasyon? Ilan sa inyo ang nakakaalam na ang rosas ay isang magandang bulaklak, ngunit maaari kang magpasalamat na nilikha ng Diyos ang iba pang mga uri ng mga bulaklak.

Ang kanilang presensya at kanilang kagandahan ay hindi maaaring mabawasan ang kagandahan ng rosas. Kung pinagsama mo ang mga ito sa tamang pag-aayos, maaari kang lumikha ng isang bagay na higit na kamangha-manghang kaysa sa simpleng pagkakaroon ng pagpapakita ng mga rosas.

Alam mo bang napakalikha ng Diyos na pagdating sa mga mansanas, mayroong 7500 iba't ibang mga pagkakaiba-iba ng mga mansanas sa mundo na may 2500 ng mga ito na lumaki sa Estados Unidos.

Hindi mahalaga, ito man ay mga isda, ibon, bato, kalawakan o mga snowflake. Lumilikha ang Diyos ng mga bagay at pagkatapos ay lumilikha ng mga pagkakaiba-iba sa loob ng mga bagay na iyon, at higit na lumilikha ng mga pagkakaiba-iba sa loob ng mga pagkakaiba-iba. Binigyan tayo ng Diyos ng trabaho ng pagpapatuloy sa paglikha, sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng karunungan upang lumikha ng isang host ng mga hybrids ng parehong mga halaman at hayop.

Ano ito ayon sa Bibliya na naghihiwalay sa mga tao sa lahat ng iba pang mga anyo ng buhay? Tayong lahat bilang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Ang isang solong katotohanan na iyon ang nakakataas sa ating lahat sa itaas ng mundo ng hayop at sa parehong oras ay inilalagay tayong lahat sa parehong antas ng pagtayo sa mga mata ng Diyos.

Sa mata ng Diyos, ang lahat ng sangkatauhan ay nagsimula bilang isang lahi. Ang bawat miyembro ng lahing iyon ay may karapatan sa isang tiyak na halaga ng respeto at dignidad nang simple sapagkat siya ay nasa larawan ng Diyos.

Nang nilikha ng Diyos sina Adan at Eba, anong kulay ang kanilang buhok. Ano ang kulay ng kanilang mga mata. Ano ang kulay ng kanilang balat? Ang tangkad nila? Aling uri ng mukha ng tao ang mayroon sila? Ang sagot sa mga katanungang ito ay natagpuan sa isang aklat na higit sa 2000 taong gulang. Sinasabi nito sa amin na wala kaming malabong ideya sa mga sagot sa mga katanungang ito.

Ang librong iyon na nagsasabi sa atin na ito ang bibliya. Nang nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, ang mga bagay na ito ay hindi gaanong mahalaga sa Diyos? Ang mahalaga sa Diyos, ay, ibigin ba nila ang Diyos sa pamamagitan ng pagpili na sundin siya o pipiliin nilang maniwala sa mga kasinungalingan tungkol sa katangian ng Diyos at gawin ang kanilang sariling bagay.

Matapos na sadyang tinanggihan nina Adan at Eva ang iisang utos ng Diyos, ang mga bagay ay naging masama. Mas maraming tao ang dumami sa mundo, mas lalo nilang tinanggihan ang mga bagay ng Diyos at ng Diyos Mismo. Sinasabi sa atin ng bibliya na ang mga saloobin ng buong sangkatauhan ay nasa kasamaan sa lahat ng oras at naging marahas sila sa isa't isa.

Nakatutuwa ako na walang nabanggit sa kasaysayan ng sangkatauhan bago ang pagbaha tungkol sa paghihiwalay ng lahi sa mga tao. Ang tanging lahi na umiiral sa paningin ng Diyos ay ang lahi ng tao. Nang magsisi ang Diyos na nilikha Niya ang sangkatauhan. Ito ang lahi ng tao na sumira sa puso ng Diyos.

Ang plano ng Diyos ay hahanapin ng lahi ng tao na paglingkuran Siya at upang magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya upang tayo ay magkaroon ng tamang relasyon sa isa't isa. Matapos mailigtas ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Noe at ng kanyang pamilya, binigyan ng Diyos ang lahat ng sangkatauhan ng isang bagong bagong pagsisimula.

Sa puntong ito, lahat ay nakikipag-ugnay sa iisang totoong Diyos. Sinabi muli sa kanila ng Diyos na maging mabunga, dumami at punan ang mundo. Sinabi din sa kanila ng Diyos na itinuturing ng Diyos na mahalaga ang bawat buhay ng tao sapagkat nilikha ito sa wangis ng Diyos.

Papanagutin ng Diyos ang sinumang hayop na pumatay sa isang tao. Papanagutin ng Diyos ang sinumang tao para sa pagpatay sa ibang tao. Ang isang tao na sadyang binawi ang buhay ng ibang tao ay hindi pinahintulutang mabuhay.

Gumagawa din ang Diyos ng pangako na hindi na sisirain muli ang lahat ng buhay sa pamamagitan ng pagbaha. Binibigyan niya tayo ng bahaghari bilang tanda ng kanyang pangako. Para sa susunod na 350 taon lahat ay nagsasalita ng iisang wika, ngunit hindi lahat ay handang sumunod sa Diyos.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion