Sermons

Summary: Ang sermon na ito ay tumatalakay sa pagbibigay. Tinitingnan kung bakit nais ng Diyos na tayo ay maging isang pagpapala sa iba at kung bakit nais tayong pagpalain ng Diyos.

Get On God's Team — Narito ang Aking Pagbibigay

Kawikaan 3: 1-12 2 Corinto 9: 6-15

Nasa bahagi 3 kami ng aming paghihikayat sa aming lahat na makarating sa Koponan ng Diyos kung nasaan man tayo ngayon. Ang layunin ay gawin ang gawain na pinatay ni Cristo upang maabot ang iba para sa Diyos. Sa unang linggo tiningnan namin ang pagkuha sa koponan sa pamamagitan ng pagbibigay sa Diyos ng aming serbisyo. Sa ikalawang linggo tiningnan namin ang pagkuha sa koponan sa pamamagitan ng pagbibigay sa Diyos ng aming oras. Ngayon ay makakasama natin ang koponan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa Diyos ng ating pera.

Maglaro tayo ng isang laro ng panganib at tingnan kung gaano karaming mga katanungan ang maaari mong sagutin nang tama.

• Sino ang tinawag ng Bibliya sa pinakamayamang tao hanggang sa kanyang panahon. (Sagot: Sino si Solomon).

• Ano ang tawag sa bibliya sa ugat ng lahat ng uri ng kasamaan? (Sagot: Ano ang pag-ibig sa pera- 1 Timoteo 6:10).

• Sino ang nagbigay ng 50% ng yaman na mayroon siya sa mga mahihirap sa araw na siya ay naligtas. (Sagot: Sino si Zaccheus.-Lucas 19: 8).

• Sino ang nagsabing, "Dapat Mong Magbigay ng Isang Ikapu nang hindi pinapabayaan ang hustisya at ang pag-ibig ng Diyos." (Sagot: Sino si Jesus- Lukas 11:42).

• Sino ang nagbigay ng pinakamalaking handog sa Bibliya? (Sagot Sino ang mahirap na biyuda — Inilagay niya ang lahat ng kailangan niyang mabuhay, dalawang barya na tanso)

Ang isang bagay na natutunan natin mula sa mahirap na biyuda ay ang Diyos ay palaging higit na humanga sa liit ng halaga na natitira natin pagkatapos na magbigay kaysa sa humanga ang Diyos sa halagang ibinigay natin.

Gumawa tayo ng isa pang laro. Bibigyan kita ng isang milyong dolyar at ng pagkakataon na mag-bid sa tatlong bagay. Kung hindi ka ang pinakamataas na bidder, awtomatiko kang mawawalan ng item na iyong nai-bid. Maghanda na tayo upang mag-bid.

• Ano ang pinaka-handa kang mag-bid para sa iyong paningin?

• Ano ang pinaka-handa kang mag-bid sa kakayahang ilipat ang iyong katawan mula sa leeg pababa?

• Ano ang pinaka-handang mong mag-bid sa pagkakaroon ng isang maayos na pag-iisip at makapag-isip nang maayos at malinaw?

Mag-isip sandali tungkol sa kung gaano mo pinahahalagahan ang bawat isa sa mga bagay na iyon. Ngayon isipin, magkano ang nabayaran mo sa Diyos na ginawang posible para sa iyo ang mga bagay na iyon? Gaano karaming handang ibigay sa Diyos ngayon dahil sa pagpapahalaga sa mga ito at maraming iba pang mga bagay na ginawang posible ng Diyos sa iyong buhay.

Bigla, ang Diyos na humihiling sa amin ng isang matipid sa bawat barya na pinamamahalaan nating makuha ay tila hindi gaanong ganoon? Bakit kailangan nating mawala ang isang bagay upang pahalagahan ang pagkakaroon nito sa una. Hindi ba magiging mas mayaman ang buhay kung maaari nating pahalagahan kung ano ang mayroon tayo ngayon, at masayang nagpapasalamat para dito, na nagbabayad ng sinumang maaari nating gawin para sa posible nitong gawin.

Ang pagkuha sa koponan ng Diyos ay bahagyang tungkol sa pag-alam kung saan talaga nagmula ang ating mga tagumpay sa buhay. Alam ito kung saan nagmula ang ating mga pagpapala. Kapag nabasa namin tulad ng ginawa namin sa Kawikaan, "igalang ang Panginoon sa iyong yaman", nakikita mo ba ito bilang isang pagkakataon na makasama sa koponan sa aming pagbibigay, o nakikita mo ito bilang isang pag-atake sa aming mga pag-aari.

Ang isang bagay na alam ko tungkol sa Diyos, ay ang Diyos ay mabuti, at nais tayo ng Diyos na pagpalain. Kahit na sa talata sa Kawikaan, ang Diyos ay may magandang dahilan para sabihin sa amin na igalang natin ang Panginoon sa ating yaman. Ang talata ay nagpapatuloy na sinasabi, Kawikaan 3:10 (NIV2011) 10 Kung gayon ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng apaw, at ang iyong mga bodega ay lalagyan ng bagong alak.

Sinasabi ng Diyos kung maaari mo akong igalang sa iyong pagbibigay, mabibigyan kita ng higit sa kung ano ang gusto mo sa una. Titingnan ko din na masayang-masaya ka sa pagdiriwang nito.

Alam ng manunulat ng Kawikaan na ang ilan sa atin ay mahihirapang maniwala dito kaya't sumulat siya ng mas maaga sa talata, Kawikaan 3: 5-6 (NIV2011)

Magtiwala ka sa PANGINOON ng iyong buong puso at huwag umasa sa iyong sariling kaunawaan; 6 Sa lahat ng iyong mga lakad ay magpasakop ka sa kaniya, at itatuwid niya ang iyong mga landas.

Dalawang bagay ang kailangang mangyari upang makuha mo ang uri ng pagbabalik na nais ibigay sa iyo ng Diyos sa iyong pera. Ang una ay magtiwala sa Diyos at huminto sa pagsubok na malaman ang mga bagay sa iyong sarili. Ang iyong matematika ay hindi matematika ng Diyos. Ang pangalawang bagay ay upang makilala na ang iyong pera ay nakatali sa bawat iba pang mga lugar sa iyong buhay. Ano ang ginagawa mo sa pera, natutukoy kung ano ang iyong nararanasan sa buhay?

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion