Sermons

Summary: Dapat tayong gumawa ng mga hakbang sa labas ng pananampalataya dahil sa pagsunod sa utos mula sa Diyos.

Gumawa ng Isang Hakbang Sa Pananampalataya10 / 11/2020

Daniel

Nasa ikalawang mensahe kami ng aming serye, Bagong Panahon, Bagong Pagsisimula, Bagong Pag-iisip. Noong nakaraang linggo, hinimok kami ni Pastor Toby na Mangarap Muli. Madalas na napipilitan tayong Mangarap Muli kapag may nangyari sa ating buhay na inaasahan naming hindi mangyayari. Gayunpaman ang Diyos ay madalas na magpapadala sa atin sa mga lugar na hindi natin nais na puntahan.

Pamilyar kami sa kwento nina Daniel, Shadrach, Meshak at Abednego. Ngunit wala sa kanila ang nagnanais na mapunta sa lugar na ginamit sila ng Diyos. Kita mong sinalakay ng Hari ng Babilonia ang kanilang bansa, noong sila ay tinedyer pa. Nagpasiya ang hari na ang ilan sa mga tao ay mananatili sa kanilang sariling bansa, ngunit ang iba ay dadalhin sa Babilonya bilang mga hostage. Kung ang bagong hari sa Juda ay hindi sumunod sa mga tagubilin ng Babelonia, ang mga bihag na ito ay walang pagsalang papatayin. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay kabilang sa mas matandang mga tinedyer na dinala bilang mga hostage sa Babelonia.

Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay walang ideya kung anong uri ng paggamot ang makukuha nila sa Babilonia? Itatago ba sila sa mga piitan? Tratuhin ba sila bilang mga alipin? Mapapalo ba sila nang walang dahilan? Patayin ba sila? Papayagan ba silang bumalik sa kanilang sariling bansa ng Juda? Katwiran nila sa pagiging kinakabahan, pagkabalisa, takot at takot.

Ang pinakamahalagang bagay na kinuha ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan sa kanila nang umalis sila kasama ang mga sundalo, na hindi na bumalik sa kanilang tahanan ng Juda, ay ang kanilang relasyon sa kanilang Diyos. Si Daniel ang unang nagpasiya, "anuman ang kailangan kong harapin o ang halagang babayaran ko, hindi ko makakalimutan ang mga batas ng aking Diyos at mananatili akong tapat sa Diyos.

Nang maiharap kay Daniel ang pagkaing alam niyang hindi niya dapat kainin na ipinagkaloob sa kanya ng Hari ng Babilonia, naharap siya sa isang problema. Ano ang gagawin niya? Maaari ko sanang kainin ito, at pagkatapos ay humiling sa Diyos na patawarin siya.

Sa palagay ko ay maaaring nagdala siya ng isang bag kasama niya sa mesa at nagkunwaring kumain ng ilan sa mga karne, sa pamamagitan ng pagtatago sa bag at itinapon ito ng palihim. Maaari siyang magpanggap na lasing ng alak sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanyang mga labi nang itaas niya ang tasa sa kanyang bibig. Ito ay magiging hitsura nito na parang siya ay umaangkop sa karamihan ng tao.

O kaya niyang gumawa ng isang bagay na matapang. Maaari siyang kumuha ng isang hakbang ng pananampalataya at mailagay ang kanyang sarili doon para sa Diyos. Maaaring mailantad niya ang kanyang sarili bilang isang tunay na mananampalataya. Maaari itong mapalayas siya sa libreng tatlong taong kolehiyo na inilagay sa kanya ng mga taga-Babilonia. Maaari siyang makakuha ng isang bagong silid sa isang piitan ng piitan. Pinakamalala, baka mapahamak siya sa kanyang buhay dahil sa pagsuway sa hari ng Babelonia upang kainin ang inilaang pagkain.

Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa paggawa ng isang hakbang ng pananampalataya, madalas naming naiisip ang isang bagay na mahusay na maaaring mangyari bilang gantimpala para sa amin na ginagawa ang hakbang na iyon. Gayunpaman ang nag-iisang gantimpala na inaasahan ni Daniel ay ang kaalaman na siya ay naging matapat sa Diyos. Hindi siya naghahanap ng ilang posisyon, kapangyarihan, o pagpapala. Hinahangad niyang makilala ang Diyos at ang mga daan ng Diyos. Kinilala niya kahit na ayaw niyang mapunta sa Babilonya, ipinadala siya ng Diyos doon, at nandiyan na ang Diyos nang dumating si Daniel.

Ang hakbang ng pananampalataya ni Daniel ay humantong sa kanya upang akayin ang iba sa mas malalim na lakad kasama ng Diyos. Ang mga pagpapala ng Diyos ay nagbuhos sa kanilang buhay sa paraang hindi nila maaaring pangarapin. Ang isang hakbang na ito ay hahantong sa mga napunta sa Babilonya bilang takot na takot, upang maging mga tao na magbabago ng buhay espiritwal ng buong bansa ng Babilonia.

Ang isa sa pinakadakilang hakbang ng pananampalataya na tinawag ka ng Diyos upang humakbang ay naganap nang marinig mo ang sinabi ni Jesus, "sumunod ka sa akin." Ang hakbang na iyon ay nangangahulugang inaamin mo, hindi ka sapat na mabuti upang mai-save ang iyong sarili mula sa iyong kasalanan.

Ito ay isang hakbang ng pananampalataya upang maniwala na magagamit ka talaga ng Diyos at nais kang gamitin sa kaharian ng Diyos. Kapag gumawa ka ng hakbang, talagang wala kang ideya kung saan ka dadalhin ni Jesus o kung ano ang Kanyang ginagawa o kung ano ang hihilingin niya sa iyo.

Sa aming video ngayon, sinabi ni Sujo na siya ay isang lihim na Kristiyano. Wala siyang ideya na sa 9/11 ay aakayin siya ni Jesus sa isa sa mga kambal na tore. Ang gusali ay nasusunog at ang mga kisame ay nag-crash sa paligid at sa kanya. Nang siya ay napuno ng isang pangkat ng 10 katao, kinilabutan at nahaharap sa kamatayan, doon niya napagtanto, kailangan niyang sabihin sa mga tao ang tungkol kay Jesus.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
using System; using System.Web; using System.IO; ;