Sermons

Summary: Ang sermon na ito ay nagsasangkot ng pakikitungo sa ating patuloy na laban sa mundo. Haharapin natin ang parehong 3 tukso na hinarap ni Jesus. Huwag mong ibigin ang mundo.

Kailangan Mong Kumuha Sa Ring Upang Manalo Ako kumpara sa Mundo

Kawikaan 1: 8-19 Lukas 4: 1-13 7/18/2021

Pinagpatuloy namin ang aming line-up sa laban sa boksing na sinimulan namin dalawang linggo na ang nakakaraan. Ang unang laban ay Me kumpara sa Akin. Ang pangalawang laban ay Me Vs. Ikaw. Ang tugma ngayon ay Me vs. The World, at sa susunod na linggo ay ang Me Vs. Diyos

Ang kalaban ngayon ay mas mahirap makipaglaban sapagkat gusto ka niyang saktan ka ng kaunti at pagkatapos ay ilipat ang paraan bago mo mapagtanto na siya ang tumama sa iyo. Kinukuha niya ang diskarte ni Muhammed Ali na "Siya ay lilipad tulad ng isang butterfly at sumakit tulad ng isang bee".

Hindi lamang iyon, ang kalaban ngayon ay nasisiyahan sa pagbabayad sa akin bago magsimula ang labanan, upang ako at siya ay nagkukunwari lamang sa singsing. Nagtapon ako ng suntok, at binabato niya ang maliit na light jab. Gustung-gusto niyang lumaban sa mga nakapirming tugma dahil wala siyang karangalan.

Sa aming pagbabasa sa Kawikaan ngayon nakilala namin ang isang lalaki na nag-iisip lamang ng kanyang sariling negosyo. Ang kanyang mga kaibigan ay dumating naghahanap sa kanya inaangkin nila na maglagay ng pera sa kanyang bulsa. Ipapakita nila sa kanya kung paano yumaman bago matapos ang araw. Ang kailangan lang niyang gawin ay sumama sa kanila.

Tatalon nila ang lalaking ito na nakapagbayad lang. Hindi lamang nila kukunin ang kanyang pera, kukunin nila ang kanyang mga susi at ninakawan din ang kanyang bahay. Hindi sila mag-iiwan ng anumang mga saksi upang walang paraan na mahuli sila.

Sa pagtatapos ng araw, ang natira na lamang ay ang paghati-hatiin ng mga bagay na ninakaw nila. Ang buong diin ay sa kung magkano ang makukuha nila, hindi kung magkano ang gastos.

Ang ideyang ito ng pagkuha ng nais mo nang hindi isinasaalang-alang ang presyong babayaran mo ay isa sa mga pattern na itinuro ng mundo. Narinig mo akong sinabi nang maraming beses sa benediction, huwag sumunod sa mga pattern ng mundong ito, ngunit mabago sa pamamagitan ng pagbago ng iyong isip.

Si apostol Juan, ang isa sa mga alagad ni Jesus, ay sumulat sa amin na sinasabi, 1 Juan 2:15 (NIV2011) 15 Huwag mong ibigin ang mundo o anupaman sa mundo. Kung may nagmamahal sa mundo, ang pag-ibig para sa Ama ay wala sa kanila.

Bago ako pumasok sa ring, magandang ideya na malaman kung sino ang kalaban ko. Ano ang ibig sabihin ng bibliya sa term na "mundo." Hindi ko ba magawang mahalin ang mga bagay na pinagpala sa akin ng Diyos?

Ang salitang "mundo" ay isinalin mula sa salitang Greek na cosmos. Sa tradisyon ng mga Hudyo at sa pag-unawa sa Bibliya ang salitang cosmos ay tumutukoy sa larangan ng pagkakaroon ng tao. Ang salitang mundo ay isinalin sa ibig sabihin ng tatlong magkakaibang bagay.

1. Ang pisikal na planetang lupa. Nakikita natin sa Mga Gawa, ang Diyos na gumawa ng mundo. 2. Ang mga tao sa mundo o sangkatauhan. Makikita natin kay Juan, "Para sa pag-ibig ng Diyos sa mundo." 3 Ang mundong moral o kultura na walang malasakit o salungat sa Diyos. Nakikita natin sa Mga Romano ang mga pattern ng mundong ito.

Tinitingnan namin ang ika-3 kahulugan ng "mundo ng moralidad" o ang kultura ng ating panahon na taliwas sa Diyos bilang isa na nakakasalamuha ako ngayon. Tatlong beses sinabi sa atin ni Hesus sa ebanghelyo ni Juan na si Satanas ay ang Prinsipe ng mundong ito sa madaling salita ang pinuno ng mundong ito. Kaya talagang pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagkuha sa singsing at pagpunta sa ilang mga pag-ikot kasama ni Satanas.

Ngunit hindi lamang si satanas sapagkat sinabi sa atin ni apostol Pablo, 2 Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, ngunit laban sa mga pinuno, laban sa mga awtoridad, laban sa mga kapangyarihan ng madilim na mundo at laban sa mga espiritwal na puwersa ng kasamaan sa mga langit .

Ginagawa namin ang mundo tulad ng isang matigas na kalaban ay ang mundo ay hindi kailanman magmukhang matigas tulad ng dati kapag napunta kami sa ring. Inilalarawan nito ang sarili bilang isang mabait na hindi pagkakaintindihan na kaibigan, o bilang isang mahirap na maliit na bata na hindi mo nais na masaktan, o isang mabilis na paraan upang matulungan kang makakuha ng isang bagay na talagang gusto mo at maaaring karapat-dapat pa.

Nagsasalita ang mundo sa paraang nais mong makinig sa sasabihin nito. Ang bawat pag-ikot ng iba't ibang kalaban ay nakakakuha sa ring sa amin, sinusubukan na maglaro sa ilang kahinaan na mayroon kami.

Nakalimutan natin na nasa ring tayo para kay Hesus. Ang aming trabaho ay magtapon ng mga suntok para kay Hesus. 2 Mga Taga-Corinto 10: 5 (NIV2011) 5 Nawasak namin ang mga pagtatalo at bawat pagpapanggap na lumalabas laban sa kaalaman sa Diyos, at binihag namin ang bawat pag-iisip upang maging masunurin ito kay Cristo. Patuloy na sinusubukan ng mundo na baguhin ang aming paraan ng pag-iisip upang maaari kaming maging kontento sa pamumuhay sa pagtutol sa katotohanan ng salita ng Diyos.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Browse All Media

Related Media


Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
;