Sermons

Summary: Mayroon kaming pagpipilian kung anong ulat ang paniniwalaan namin tungkol sa muling pagkabuhay. Ang ilang mga oras tulad ng Thomas, mas gusto namin ang aming lohika kaysa sa patotoo ng iba.

Kaninong Ulat ang Paniwalaan Mo --- Ang Pagkabuhay na Mag-uli

4/9 / 2021Jeremias 38: 14-23 Juan 20:19:31

Kapag nakakuha ka ng ilang balita, ano ang tumutukoy sa kung nais mo itong paniwalaan o hindi? Ilan sa atin ang nag-aalangan sapagkat ang balita ay tila mabuti na totoo? Ilan sa atin ang tumanggi dito, dahil labag sa inaasahan natin? Ilan sa atin ang tumanggap nito, sapagkat ito lamang ang nais nating marinig?

Ilan sa atin ang nakipaglaban dito, sapagkat nangangahulugan ito na dapat nating baguhin ang ating pinaniniwalaan? Ilan sa atin ang tumanggap dito sapagkat mas madali itong makakasama sa iba? Ilan sa atin ang tumanggi dito, dahil hindi namin nais na baguhin ang ginagawa namin?

Kung paano kami tumugon sa isang ulat ay dapat talagang nakasalalay sa katotohanan ng ulat mismo. Minsan ang katotohanan ay nagdudulot ng kagalakan. Minsan nagdadala ito ng luha at paghihirap. Minsan nagdadala ito ng pag-asa, at kung minsan ay nagdudulot ito ng kawalan ng pag-asa. Bagaman maaari nating isipin na ang katotohanan ay nakasalalay sa kung ano ang ating pinaniniwalaan, ang katotohanan ay ang katotohanan na hiwalay sa ating paniniwala.

Ilan sa inyo ang naniniwala sa isang bagay na hindi totoo? Taos-pusong paniniwala sa isang kasinungalingan, ay maaaring magkaroon ng kakila-kilabot na kahihinatnan. Ang paniniwalang ikaw ay nasa isang ligtas na lugar kung hindi ka maaaring gastusin sa iyong buhay.

Kung may nagambala sa serbisyo ngayon sa pamamagitan ng pagtakbo at pagsigaw "ang amoy ng gas ay nasa buong silong sa ilalim, sa palagay ko dapat nating tapusin ang serbisyo ngayon." Kung maaamoy mo ang gas na lumalabas sa mga lagusan ay papayagan ka ba ng iyong pagtanggap ng katotohanan na magpatuloy kang maghintay ng 30 higit pang minuto para matapos ang serbisyo bago ka gumawa ng anumang aksyon.

Minsan tinatanggihan namin ang katotohanan, sapagkat natatakot kaming gumawa ng mga panganib na maaaring mangailangan sa atin ng katotohanan. Bumalik sa akin sandali sa kwento sa pagbabasa ng ating Lumang Tipan. Si Haring Zedekias at ang kanyang mga tao ay namumuhay sa pagsuway sa Diyos. Hindi nila pakikinggan ang mga propeta na nagsasabi sa kanila na baguhin ang kanilang mga pamamaraan.

Bilang isang bagay pinatay nila ang mga propeta na nagsabi sa kanila ng totoo, na ang paghuhukom ng Diyos ay darating sa lungsod. Ginantimpalaan nila ang mga propeta na nagsabi sa kanila ng kasinungalingan, sinasabing mabuti sila sa Diyos at walang pakialam ang Diyos sa kanilang tunay na pag-uugali. Ang kanilang kasalanan ay walang problema sa Diyos.

Si Jeremias ay isa sa mga propeta na nagsabi sa hari maraming taon na ang nakalilipas na magpapadala ang Diyos ng hukbong Babilonya upang wasakin ang lungsod maliban kung ang hari at ang mga tao ay magsisi. Ipinangaral niya ang mensaheng ito ng halos 8 taon. Ang kanyang mensahe ay tinanggihan bilang kahangalan at kasinungalingan.

Sa wakas ay dumating na ang hukbo ng Babilonya, ang lungsod ay napapaligiran ng mga pader at ang hukbo ng Babilonya ay napalibutan ang lungsod. Walang maaaring pumasok o umalis sa lungsod. Naabutan ng mga taga-Babilonia ang natitirang bahagi ng bansa at 3 mga pader na lunsod na lungsod lamang ang nananatili, kasama ang Jerusalem na isa sa mga ito.

Alam ni Haring Zedekia na ang kanyang mga pagpipilian ay limitado. Kahit na hindi pa siya naglalakad kasama ng Diyos, umaasa siyang bibigyan siya ng propetang si Jeremias ng isang mensahe na sa huling minuto, tutulungan sila ng Diyos at talunin ang hukbong Babilonya. Kaya tinanong niya si Jeremias, "Mayroon bang salita mula sa Panginoon."

Sinabi ni Jeremiah, "bakit mo ako tinanong kung may isang salita mula sa Panginoon, kung sasabihin ko sa iyo, hindi mo ito susundin? Bakit hindi mo tanungin ang mga bulaang propeta na nagsabi sa iyo na ang mga taga-Babilonia ay hindi kailanman pupunta sa lungsod na ito? "

Si Jeremias ay nagpapatuloy at sinabi sa hari, ”oo mayroong isang salita. Dadalhin ng Panginoon ang mga taga-Babilonia sa lungsod na ito, at susunugin ito ng apoy, at ikaw ay huhuli nila at ng iyong pamilya. Gayunpaman, kung kusang sumuko ka sa mga taga-Babilonia, ikaw at ang iyong pamilya ay mabubuhay, at ang lungsod ay hindi masusunog. "

Hindi ito ang ulat na nais marinig ni Haring Zedekia. Sinabi niya, gagawin niya ito maliban sa katotohanang natatakot siya na kung susuko siya sa mga taga-Babilonia, ang ilan sa atin na sariling mga tao ay susubukang patayin siya. Sinabi sa kanya ni Jeremiah, hindi niya dapat alalahanin iyon. Hindi ito mangyayari. Ang kailangan niyang gawin ay ang sundin ang Panginoon kung hindi man ay darating sa kanya ang kapahamakan.

Nais ni Haring Zedekia na sundin ang Diyos sa puntong ito, ngunit hindi niya nais na ipagsapalaran ang anumang gawin ito. Nagpasya siyang maniwala sa isang kasinungalingan dahil ayaw niyang bayaran ang presyo upang tanggapin ang katotohanan. Ang isa sa mga dakilang kasinungalingan ni Satanas ay ang paniniwala na dapat nating sundin si Hesus, nang hindi kinakailangang magbayad ng isang halaga para sa paniniwala sa kanya. Masaya naming tinatanggap ang mga kasinungalingan sa katotohanan ng Salita ng Diyos.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
;